Diario Oficial Generalitat Valenciana (Medidas para el periodo del 24 de mayo al 7 de junio)

Canal público / Prevención de riesgos laborales

Thanks for your subscription!
114 vistas
0 Gustos
0 0
Medidas establecidas en Diario Oficial de la Generalitat Valenciana en cuanto a movilidad (Covid-19)

Compartir en redes sociales

Compartir enlace

Use permanent link to share in social media

Compartir con un amigo

Por favor iniciar sesión para enviar esto document ¡por correo!

Incrustar en su sitio web

Seleccionar página de inicio

3. d) La suspensió de l’exercici d’activitats. e) La determinació de condicions prèvies en qualsevol fase de la fabricació o comercialització de productes i substàncies, així com del funcionament de les instal·lacions, establiments, serveis i indústries a què es refereix aquesta llei, amb la finalitat de corregir les deficiències detectades. f) Qualsevol altra mesura ajustada a la legalitat vigent si hi ha indi - cis racionals de risc per a la salut, inclosa la suspensió d’actuacions d’acord amb el que estableix el títol II d’aquesta llei”. En l’apartat 3 de l’esmentat precepte s’estableix: “Les mesures s’adoptaran prèvia audiència dels interessats, excepte en cas de risc imminent i extraordinari per a la salut de la població, i la seua duració no excedirà del temps exigit per la situació de risc que les va motivar. Les despeses derivades de l’adopció de mesures cautelars previstes en el present article aniran a càrrec de la persona o empresa responsable”. 5. L’article 83.2 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Gene - ralitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, estableix: “Així mateix, les activitats públiques i privades que, directament o indirectament, puga derivar-se un risc per a la salut i seguretat de les persones, incloses les de promoció i publicitat, se sotmetran a les mesures d’intervenció que reglamentàriament s’establisquen”. I l’article 86.2.b de l’esmentada Llei de Salut de la Comunitat Valenciana, de regulació de les mesures especials cautelars i definitives, assenyala: “Quan l’activitat exercida poguera tindre una repercussió excepcional i negativa en la salut, les autoritats públiques sanitàries, a través dels seus òrgans competents en cada cas, podran procedir a l’adopció de les mesures especials que siguen necessàries per a garan - tir la salut i seguretat de les persones, que tindran caràcter cautelar o, després del corresponent procediment contradictori, caràcter definitiu. Sense perjudici del que es disposa en la normativa bàsica estatal, les mesures que pot utilitzar l’Administració seran, entre altres, les següents: El tancament d’empreses o les seues instal·lacions. La suspensió de l’exercici d’activitats. (...)”. 6. La Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, d’aplicació en tot el territori nacional, estableix aquestes mesures mentre no siga declarada oficialment la finalització de la situa - ció de crisi sanitària i assenyala que correspon a les administracions competents assegurar les normes de prevenció, d’higiene, d’aforament, organitzatives i totes aquelles necessàries per a previndre els riscos de contagi i d’aglomeracions, tant en espais tancats com en la via pública a l’aire lliure, i la seua emplene per les persones i entitats titulars d’esta - bliments comercials, d’allotjaments, d’hostaleria, restauració, d’equipa - ments culturals, activitats recreatives, instal·lacions esportives i d’altres equipaments, locals, centres i llocs d’altres sectors, així com la seua observança per les entitats organitzadores d’activitats i esdeveniments. 7. L’Acord de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19, que segueix en vigor fins a la fina - lització de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, assenyala que cap l’adopció de mesures extraordinàries en salvaguarda de la salut pública a causa de la pandèmia per coronavirus SARS-CoV2 per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. De manera exacta l’Acord disposa: “Seté. Seguiment Les mesures preventives recollides en aquest acord seran objecte de seguiment per a garantir la seua adequació a la situació epidemiològica i sanitària. A aquest efecte, podran ser modificades o suprimides mit - jançant acord del Consell o resolució de la persona titular de la Conse - lleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Així mateix, correspon a la persona titular de la Conselleria de Sani - tat Universal i Salut Pública adoptar les mesures necessàries per a l’apli - cació del present acord i establir, d’acord amb la normativa aplicable i a la vista de l’evolució de la situació sanitària, totes aquelles mesures addicionals o complementàries que siguen necessàries”. d) La suspensión del ejercicio de actividades. e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se refiere esta ley, con la finalidad de corregir las defi - ciencias detectadas. f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si hay indi - cios racionales de riesgo para la salud, incluida la suspensión de actua - ciones de acuerdo con lo que establece el título II de esta ley”. En el apartado 3 del mencionado precepto se establece: “Las medi - das se adoptarán previa audiencia de los interesados, excepto en caso de riesgo inminente y extraordinario para la salud de la población, y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó. Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares previstas en el presente artículo irán a cargo de la persona o empresa responsable”. 5. El artículo 83.2 de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana, establece: “Asimis - mo, las actividades públicas y privadas de que, directamente o indi - rectamente, pueda derivarse un riesgo para la salud y seguridad de las personas, incluidas las de promoción y publicidad, se someterán a las medidas de intervención que reglamentariamente se establezcan”. Y el artículo 86.2.b de la mencionada Ley de Salud de la Comu - nitat Valenciana, de regulación de las medidas especiales cautelares y definitivas, señala: “Cuando la actividad ejercida pudiera tener una repercusión excepcional y negativa en la salud, las autoridades públicas sanitarias, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder a la adopción de las medidas especiales que sean necesarias para garantizar la salud y seguridad de las personas, que tendrán carác - ter cautelar o, después del correspondiente procedimiento contradicto - rio, carácter definitivo. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica estatal, las medidas que puede utilizar la Administración serán, entre otros, las siguientes: a) El cierre de empresas o sus instalaciones. b) La suspensión del ejercicio de actividades. (...)”. 6. La Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de preven - ción, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, de aplicación en todo el territorio nacio - nal, establece dichas medidas mientras no sea declarada oficialmente la finalización de la situación de crisis sanitaria y señala que corresponde a las administraciones competentes asegurar las normas de prevención, de higiene, de aforo, organizativas y todas aquellas necesarias para pre - venir los riesgos de contagio y de aglomeraciones, tanto en espacios cerrados como en la vía pública al aire libre, y su cumplimento por las personas y entidades titulares de establecimientos comerciales, de alojamientos, de hostelería, restauración, de equipamientos culturales, actividades recreativas, instalaciones deportivas y de otros equipamien - tos, locales, centros y lugares de otros sectores, así como su observancia por las entidades organizadoras de actividades y eventos. 7. El Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la covid-19, que sigue en vigor hasta la finalización de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, señala que cabe la adopción de medidas extraordinarias en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por coronavirus SARS-CoV2 por parte de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. De forma exacta el Acuerdo dispone: “Séptimo. Seguimiento Las medidas preventivas recogidas en este acuerdo serán objeto de seguimiento para garantizar su adecuación a la situación epidemioló - gica y sanitaria. A estos efectos, podrán ser modificadas o suprimidas mediante acuerdo del Consell o resolución de la persona titular de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Asimismo, corresponde a la persona titular de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública adoptar las medidas necesarias para la aplicación del presente acuerdo y establecer, de acuerdo con la nor - mativa aplicable y a la vista de la evolución de la situación sanitaria, todas aquellas medidas adicionales o complementarias que sean nece - sarias”.

14. b) Los entrenamientos deportivos se desarrollarán, en todo caso, sin público. Las personas menores de edad que participan en los entrenamientos podrán estar acompañadas por una persona adulta que podrá acceder a las instalaciones deportivas respetando las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las autoridades sanitarias y evitando en todo caso situaciones de aglomeración de personas. 3. Competiciones y otros acontecimientos deportivos. a) Podrán celebrarse competiciones y acontecimientos deportivos organizados por entidades públicas o privadas en todas las categorías y modalidades deportivas. b) Las federaciones deportivas, y el resto de entidades organizado - ras de las competiciones o acontecimientos deportivos, tendrán que dis - poner de un protocolo público de desarrollo de la competición o acon - tecimiento, que garantice el seguimiento de las medidas de seguridad y de higiene requeridas para la prevención de la Covid-19, con el fin de garantizar la protección de la salud de las personas deportistas y del per - sonal necesario para el desarrollo de la competición o acontecimiento. El protocolo podrá ser requerido por la autoridad sanitaria. c) El uso de vestuarios y de duchas tendrá un aforo del 50% de su capacidad. 4. Instalaciones deportivas. a) En las instalaciones deportivas abiertas y cerradas podrá realizar - se la actividad física y deportiva regulada en los apartados anteriores en las condiciones que se establecen en estos. A efectos de esta resolución, se considera instalación deportiva abierta aquel espacio abierto deportivo no cubierto o todo espacio que, estando cubierto, esté rodeado lateralmente por un máximo de tres pare - des o muros. b) En las instalaciones deportivas abiertas el aforo máximo permiti - do será de una persona usuaria por cada 2,25 m² de superficie útil para el uso deportivo. Este cálculo se aplicará globalmente y para cada una de las dependencias de uso deportivo de la instalación. Los aforos de los otros servicios no deportivos de que pueda disponer la instalación se regirán por su normativa específica. c) En las instalaciones deportivas cerradas el aforo máximo permiti - do es de un 50% respecto al aforo ordinario de la instalación. A efectos de esta resolución, se entiende por aforo ordinario aquel que establezca la normativa específica aplicable y en su defecto el de una persona usuaria por cada 2,25 m² de superficie útil para el uso deportivo. Este cálculo se aplicará globalmente y para cada una de las depen - dencias de uso deportivo de la instalación. Los aforos de los otros ser - vicios no deportivos de los que pueda disponer la instalación se regirán por su normativa específica. d) En las piscinas el aforo máximo permitido será de un 75% res - pecto al aforo ordinario de la instalación y del vaso de la piscina. A efectos de esta resolución, se entiende por aforo ordinario aquel que establezca la normativa específica aplicable y en su defecto el de una persona usuaria por cada 4 m² de lámina de agua. e) Las personas o entidades titulares de la instalación serán las res - ponsables de establecer las medidas necesarias para garantizar el cum - plimiento de los aforos y señalizarán de manera visible, y en los accesos de cada una de las dependencias, tanto los metros cuadrados disponibles en la zona como el aforo máximo permitido. f) La persona o entidad titular de la instalación tendrá que establecer un sistema de acceso que evite la acumulación de personas y un sistema de turnos que permita la práctica de la actividad física en condiciones de seguridad y protección sanitaria. g) A todos los efectos, se tendrá que realizar una limpieza y des - infección periódica de las instalaciones, como mínimo, dos veces en el día. Así mismo, se limpiará y desinfectará el material utilizado por las personas deportistas al finalizar cada turno de entrenamiento y a la fina - lización de la jornada. h) Se permite el uso de vestuarios y duchas respetando la distancia mínima interpersonal, con un aforo máximo permitido de un 50% res - pecto al aforo ordinario. 5. Participantes y público en los acontecimientos deportivos. a) Participantes: - En las competiciones y acontecimientos deportivos que se cele - bren en instalaciones deportivas abiertas o al aire libre, en espacios b) Els entrenaments esportius es desenvoluparan, en tot cas, sense públic. Les persones menors d’edat que participen en els entrenaments podran estar acompanyades per una persona adulta que podrà accedir a les instal·lacions esportives respectant les mesures de seguretat i higiene recomanades per les autoritats sanitàries i evitant en tot cas situacions d’aglomeració de persones. 3. Competicions i altres esdeveniments esportius. a) Podran celebrar-se competicions i esdeveniments esportius organitzats per entitats públiques o privades en totes les categories i modalitats esportives. b) Les federacions esportives, i la resta d’entitats organitzadores de les competicions o esdeveniments esportius, hauran de disposar d’un protocol públic de desenvolupament de la competició o esdeveniment, que garantisca el seguiment de les mesures de seguretat i d’higiene requerides per a la prevenció de la Covid-19, amb la finalitat de garantir la protecció de la salut de les persones esportistes i del personal necessa - ri per al desenvolupament de la competició o esdeveniment. El protocol podrà ser requerit per l’autoritat sanitària. c) L’ús de vestuaris i de dutxes tindrà un aforament del 50% de la seua capacitat. 4. Instal·lacions esportives. a) En les instal·lacions esportives obertes i tancades podrà realit - zar-se l’activitat física i esportiva regulada en els apartats anteriors en les condicions que s’estableixen en aquests. A l’efecte d’aquesta resolució, es considera instal·lació esporti - va oberta aquell espai obert esportiu no cobert o tot espai que, estant cobert, estiga envoltat lateralment per un màxim de tres parets o murs. b) En les instal·lacions esportives obertes l’aforament màxim per - més serà d’una persona usuària per cada 2,25 m² de superfície útil per a l’ús esportiu. Aquest càlcul s’aplicarà globalment i per a cadascuna de les dependències d’ús esportiu de la instal·lació. Els aforaments dels altres serveis no esportius de què puga disposar la instal·lació es regiran per la seua normativa específica. c) En les instal·lacions esportives tancades l’aforament màxim per - més és d’un 50% respecte a l’aforament ordinari de la instal·lació. A l’efecte d’aquesta resolució, s’entén per aforament ordinari aquell que establisca la normativa específica aplicable i en defecte d’això el d’una persona usuària per cada 2,25 m² de superfície útil per a l’ús esportiu. Aquest càlcul s’aplicarà globalment i per a cadascuna de les depen - dències d’ús esportiu de la instal·lació. Els aforaments dels altres ser - veis no esportius dels quals puga disposar la instal·lació es regiran per la seua normativa específica. d) En les piscines l’aforament màxim permés serà d’un 75% respec - te a l’aforament ordinari de la instal·lació i del got de la piscina. A l’efecte d’aquesta resolució, s’entén per aforament ordinari aquell que establisca la normativa específica aplicable i en defecte d’això el d’una persona usuària per cada 4 m² de làmina d’aigua. e) Les persones o entitats titulars de la instal·lació seran les respon - sables d’establir les mesures necessàries per a garantir el compliment dels aforaments i senyalitzaran de manera visible, i en els accessos de cadascuna de les dependències, tant els metres quadrats disponibles en la zona com l’aforament màxim permés. f) La persona o entitat titular de la instal·lació haurà d’establir un sistema d’accés que evite l’acumulació de persones i un sistema de torns que permeta la pràctica de l’activitat física en condicions de seguretat i protecció sanitària. g) Amb caràcter general, s’haurà de realitzar una neteja i desinfec - ció periòdica de les instal·lacions, com a mínim, dues vegades en el dia. Així mateix, es netejarà i desinfectarà el material utilitzat per les persones esportistes en finalitzar cada torn d’entrenament i a la finalit - zació de la jornada. h) Es permet l’ús de vestuaris i dutxes respectant la distància míni - ma interpersonal, amb un aforament màxim permés d’un 50% respecte a l’aforament ordinari. 5. Participants i públic en els esdeveniments esportius. a) Participants: - En les competicions i esdeveniments esportius que se celebren en instal·lacions esportives obertes o a l’aire lliure, en espais naturals o en

2. major proporció possible de persones i amb això evitar hospitalitzacions i defuncions”. Per això continua sent necessari aplicar el principi de precaució i continuar mantenint mesures no farmacològiques excepcionals i transi - tòries per a minimitzar la transmissió comunitària a fi de disminuir, en la mesura que siga possible, el risc d'una nova ona epidèmica. En aquest context, cal evitar una reculada en els avanços aconse - guits i, per tant, continua sent necessari aplicar el principi de precaució i continuar mantenint mesures no farmacològiques excepcionals i tran - sitòries per a minimitzar la transmissió comunitària a fi de disminuir, en la mesura que siga possible, nous riscos epidèmics. Aquestes mesures estan en la línia de l'últim document de “Actua - cions de resposta coordinada per al control de la transmissió de Covid- 19, del Ministeri de Sanitat”, de data 26 de març de 2021, elaborat per la Ponència d’Alertes i Plans de Preparació i Resposta, aprovat per la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i acordat pel Ple del Consell Interterritorial del Siste - ma Nacional de Salut. La present resolució recull les mesures de prevenció, higiene i espe - cífiques per sectors, que es consideren en aquests moments idònies, adequades i proporcionals amb l'actual realitat epidemiològica que viu la Comunitat Valenciana, són mesurades exigibles i legitimades per la defensa de la salut pública i suposen un major benefici per a l'interés general en la cura de la salut pública. Fonaments de dret 1. La Generalitat, mitjançant la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, té competència exclusiva en matèria d’higiene, de confor - mitat amb l’article 49.1.11 a) de l’Estatut d’Autonomia, i competència exclusiva en matèria d’organització, administració i gestió de totes les institucions sanitàries públiques dins del territori de la Comunitat Valen - ciana, de conformitat amb l’article 54.1 del mateix text legal. 2. La Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut pública, estableix en l’article 1 que “amb la finalitat de protegir la salut pública i previndre la seua pèrdua o deterioració, les autoritats sanitàries de les diferents administracions públiques podran, dins de l’àmbit de les seues competències, adoptar les mesures previstes en la present llei quan així ho exigisquen raons sanitàries d’urgència o necessitat», i en l’article 3, més en concret, que «amb la finalitat de con - trolar les malalties transmissibles, l’autoritat sanitària, a més de realitzar les accions preventives generals, podrà adoptar les mesures oportunes per al control dels malalts, de les persones que estiguen o hagen estat en contacte amb aquests i del medi ambient immediat, així com les que es consideren necessàries en cas de risc de caràcter transmissible”. 3. L’article 26.1 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, preveu: “En cas que existisca o se sospite raonablement l’existència d’un risc imminent i extraordinari per a la salut, les autoritats sanitàries adoptaran les mesures preventives que estimen pertinents, com la con - fiscació o immobilització de productes, suspensió de l’exercici d’acti - vitats, tancaments d’empreses o les seues instal·lacions, intervenció de mitjans materials i personals i totes les altres que es consideren sani - tàriament justificades”. 4. La Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública, per part seua, estableix en l’article 54.1 que “sense perjudici de les mesures previstes en la Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures espe - cials en matèria de salut pública, amb caràcter excepcional, i quan així ho requerisquen motius d’extraordinària gravetat o urgència, l’Admi - nistració general de l’Estat i les de les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, en l’àmbit de les seues competències respectives, podran adoptar les mesures que siguen necessàries per a assegurar el compliment de la llei», i en l’apartat 2, que «en particular, sense perju - dici del qual preveu la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, l’autoritat competent podrà adoptar, mitjançant una resolució motivada, les següents mesures: a) La immobilització i, si és procedent, el decomís de productes i substàncies. b) La intervenció de mitjans materials o personals. c) El tancament preventiu de les instal·lacions, establiments, serveis i indústries. la mayor proporción posible de personas y con ello evitar hospitaliza - ciones y defunciones”. Por ello sigue siendo necesario aplicar el principio de precaución y seguir manteniendo medidas no farmacológicas excepcionales y transi - torias para minimizar la transmisión comunitaria a fin de disminuir, en la medida de lo posible, el riesgo de una nueva onda epidémica. En este contexto, hay que evitar un retroceso en los avances con - seguidos y, por tanto, sigue siendo necesario aplicar el principio de precaución y seguir manteniendo medidas no farmacológicas excep - cionales y transitorias para minimizar la transmisión comunitaria a fin de disminuir, en la medida de lo posible, nuevos riesgos epidémicos. Estas medidas están en la línea del último documento de “Actuacio - nes de respuesta coordinada para el control de la transmisión de Covid- 19, del Ministerio de Sanidad”, de fecha 26 de marzo de 2021, elabo - rado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, aprobado por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y acordado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La presente resolución recoge las medidas de prevención, higiene y específicas por sectores, que se consideran en estos momentos idóneas, adecuadas y proporcionales con la actual realidad epidemiológica que vive la Comunitat Valenciana, son medidas exigibles y legitimadas por la defensa de la salud pública y suponen un mayor beneficio para el interés general en el cuidado de la salud pública. Fundamentos de derecho 1. La Generalitat, mediante la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, tiene competencia exclusiva en materia de higiene, de conformidad con el artículo 49.1.11 a) del Estatuto de Autonomía, y competencia exclusiva en materia de organización, administración y gestión de todas las instituciones sanitarias públicas dentro del territorio de la Comunidad Valenciana, de conformidad con el artículo 54.1 del mismo texto legal. 2. La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, establece en el artículo 1 que “con el fin de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las auto - ridades sanitarias de las distintas administraciones públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la presente ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad», y en el artículo 3, más en concreto, que «con el fin de con - trolar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con estos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideran necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”. 3. El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, prevé: “En caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estiman pertinentes, como la confiscación o inmovilización de productos, sus - pensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instala - ciones, intervención de medios materiales y personales y todas las otras que se consideran sanitariamente justificadas”. 4. La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, por su parte, establece en el artículo 54.1 que “sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas espe - ciales en materia de salud pública, con carácter excepcional, y cuan - do así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración general del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus competencias res - pectivas, podrán adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley», y en el apartado 2, que «en particular, sin perjuicio del que prevé la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sani - dad, la autoridad competente podrá adoptar, mediante una resolución motivada, las siguientes medidas: a) La inmovilización y, si es procedente, el decomiso de productos y sustancias. b) La intervención de medios materiales o personales. c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, ser - vicios e industrias.

4. Con base en lo expuesto y de conformidad con el artículo 81.1 b) de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana, resuelvo: Primero. Medidas de cautela, seguridad e higiene. Se acuerdan las siguientes medidas de seguridad e higiene, en mate - ria de salud pública para hacer frente a la crisis sanitaria causada por el SARS-CoV-2, en el ámbito de la Comunitat Valenciana: 1. Deber de cautela y protección. Toda la ciudadanía deberá adoptar las medidas necesarias para evi - tar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad Covid-19, así como la propia exposición a dichos riesgos. Este deber de cautela y protección será igualmente exigible a las personas y entidades titulares de cualquier actividad o servicio ordenado en esta resolución. 2. Distancia de seguridad interpersonal. 1. Deberá cumplirse el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal establecida en la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 de, por lo menos, 1,5 metros. 2. En el uso de ascensor y montacargas, la ocupación máxima de personas será de 1/3 de su aforo, salvo que se trate de personas convi - vientes. 3. Uso de mascarilla. 1. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos: a) En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espa - cio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, con independencia del mantenimiento de la distancia física interpersonal de seguridad. b) En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados comple - mentarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido la persona conductora, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote. 2. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible: a) Para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o difi - cultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. b) Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte indi - vidual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 3. Se equiparan al ejercicio del deporte individual, las actividades que supongan un esfuerzo físico de carácter no deportivo, al aire libre y de forma individual, manteniendo, en todo caso, la distancia mínima de 1,5 metros con otras personas que no sean convivientes. 4. Se consideran actividades incompatibles con el uso de la masca - rilla, las siguientes: a) El baño en el mar, lagos, embalses, ríos o en otras zonas de baño; así como en piscinas, en el exterior o cubiertas. b) La práctica de deporte en el medio acuático, sea éste natural o artificial. c) Los periodos de descanso antes o después del baño o la práctica de deporte en el medio acuático, en el entorno del mismo. En el caso del descanso en las playas, ríos o entornos asimilados, o en piscinas no cubiertas, el citado periodo solo podrá extenderse a aquél en que la persona permanezca en un punto determinado y respetando la distancia mínima de 1,5 metros con otras personas que no sean convi - vientes, y sin que la agrupación de personas no exceda de 10. En el caso de piscinas cubiertas o en el caso de que ese descanso se realice a bordo de embarcaciones, solo se entenderá por periodo de descanso el estrictamente necesario entre intervalos de actividad. d) Las actividades de socorrismo o rescate cuando requieren acceder al medio acuático. Amb base en l’exposat i de conformitat amb l’article 81.1 b) de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, resolc: Primer.- Mesures de cautela, seguretat i higiene. S’acorden les següents mesures de seguretat i higiene, en matèria de salut pública per a fer front a la crisi sanitària causada pel SARS-CoV-2, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana: 1. Deure de cautela i protecció Tota la ciutadania haurà d’adoptar les mesures necessàries per a evitar la generació de riscos de propagació de la malaltia Covid-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos. Aquest deure de cautela i protecció serà igualment exigible a les persones i entitats titulars de qualsevol activitat o servei ordenat en aquesta resolució. 2. Distància de seguretat interpersonal 1. Haurà de complir-se el manteniment de la distància de seguretat interpersonal establida en la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 de, almenys, 1,5 metres. 2. En l’ús d’ascensor i muntacàrregues, l’ocupació màxima de per - sones serà d’ 1/3 del seu aforament, llevat que es tracte de persones convivents. 3. Ús de màscara 1. Les persones de sis anys en avant queden obligades a l’ús de màscares en els següents suposats: a) En la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat. b) En els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs la persona conduc - tora, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l’ús de màscares quan es troben dins de la seua cabina. 2. L’obligació continguda en l’apartat anterior no serà exigible: a) Per a les persones que presenten algun tipus de malaltia o difi - cultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de la màscara o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per a llevar-se la màscara, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització. b) Tampoc serà exigible en el cas d’exercici d’esport individual a l’aire lliure, ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la pròpia naturalesa de les activitats, l’ús de la màscara resulte incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries. 3. S’equiparen a l’exercici de l’esport individual, les activitats que suposen un esforç físic de caràcter no esportiu, a l’aire lliure i de manera individual, mantenint, en tot cas, la distància mínima d’1,5 metres amb altres persones que no siguen convivents. 4. Es consideren activitats incompatibles amb l’ús de la màscara, les següents: a) El bany en la mar, llacs, embassaments, rius o en altres zones de bany; així com en piscines, en l’exterior o cobertes. b) La pràctica d’esport en el mitjà aquàtic, siga aquest natural o artificial. c) Els períodes de descans abans o després del bany o la pràctica d’esport en el mitjà aquàtic, a l’entorn d’aquest. En el cas del descans a les platges, rius o entorns assimilats, o en piscines no cobertes, el citat període només podrà estendre’s a aquell en què la persona romanga en un punt determinat i respectant la distància mínima d’ 1,5 metres amb altres persones que no siguen convivents, i sense que l’agrupació de per - sones no excedisca de 10. En el cas de piscines cobertes o en el cas que aqueix descans es realitze a bord d’embarcacions, només s’entendrà per període de descans l’estrictament necessari entre intervals d’activitat. d) Les activitats de socorrisme o rescat quan requereixen accedir al mitjà aquàtic.

5. e) Los momentos estrictamente necesarios para comer o beber, en lugares en los que esté autorizado. 5. Se consideran actividades compatibles con el uso de la mascari - lla, las siguientes: a) El paseo por los accesos a playas, lagos y demás entornos natu - rales. b) El paseo a la orilla del mar y de los demás entornos acuáticos. c) El uso de vestuarios de piscinas públicas o comunitarias, salvo en las duchas. d) La permanencia en el exterior o interior de establecimientos de hostelería fuera de los momentos estrictamente necesarios para comer o beber. 4. Medidas de higiene. Se deberán observar los diferentes protocolos que se establecen, con carácter general o para cada sector, en los diferentes ámbitos, estableci - mientos, servicios y actividades, que ordenan las distintas medidas de higiene en materia de salud pública. Dichos protocolos serán actualiza - dos cuando así lo requieran las circunstancias epidemiológicas. Segundo. Medidas específicas por actividades, servicios y sectores, en mater ia de salud pública. 1. Medidas relativas a celebraciones, eventos o concentraciones de personas. 2. Medidas relativas a bibliotecas, archivos, museos, salas de expo - siciones, galerías de arte, monumentos y otros equipamientos culturales. 3. Medidas relativas a pabellones de congresos, salas de confe - rencias o multiusos y otros establecimientos e instalaciones similares, incluyendo las instalaciones feriales. 4. Medidas relativas a cines, cines de verano, autocines, teatros, anfiteatros, auditorios, salas multifuncionales, salas de artes escénicas, circos. 5. Medidas relativas a atracciones de feria. 6. Medidas relativas a velatorios y entierros. 7. Medidas relativas a ceremonias no religiosas y celebraciones pos - teriores a ceremonias religiosas y no religiosas. 8. Medidas relativas a establecimientos y locales comerciales y de prestación de servicios. 9. Medidas relativas a mercados de venta no sedentaria. 10. Medidas relativas a actividades festeras tradicionales. 11. Medidas relativas a establecimientos de hostelería y restaura - ción. 12. Medidas relativas a los establecimientos y actividades de ocio y entrenamiento. 13. Medidas relativas a actividades recreativas de azar. 14. Medidas relativas al consumo de tabaco y asimilados. 15. Medidas relativas a la venta y consumo de alcohol. 16. Medidas relativas a hoteles, albergues turísticos, casas rurales y otros alojamientos. 17. Medidas relativas a actividades de guía de turismo. 18. Medidas relativas a la enseñanza artística reglada en conser - vatorios y centros autorizados, enseñanza no reglada en escuelas o academias de música o danza, y actividad formativa de agrupaciones musicales en general (orquestas, bandas...) y compañías de danza y en escuelas de teatro. 19. Medidas relativas a academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada. 20. Medidas relativas a actividades de tiempo libre y parques infan - tiles recreativos. 21. Medidas relativas a transporte turístico de pasajeros y navega - ción de recreo. 22. Medidas relativas al transporte público, privado y otro trans - porte regular. 23. Medidas relativas a la actividad física, el deporte, las instalacio - nes deportivas y las competiciones deportivas. 24. Medidas relativas a piscinas, playas y spas. 25. Medidas relativas a residencias y otros alojamientos similares. 26. Medidas relativas a centros de personas mayores y personas con discapacidad. 27. Medidas relativas al ámbito sanitario. e) Els moments estrictament necessaris per a menjar o beure, en llocs en els quals estiga autoritzat. 5. Es consideren activitats compatibles amb l’ús de la màscara, les següents: a) El passeig pels accessos a platges, llacs i altres entorns naturals. b) El passeig arran de mar i dels altres entorns aquàtics. c) L’ús de vestuaris de piscines públiques o comunitàries, excepte a les dutxes. d) La permanència en l’exterior o interior d’establiments d’hosta - leria fora dels moments estrictament necessaris per a menjar o beure. 4. Mesures d’higiene S’hauran d’observar els diferents protocols que s’estableixen, amb caràcter general o per a cada sector, en els diferents àmbits, establi - ments, serveis i activitats, que ordenen les diferents mesures d’higiene en matèria de salut pública. Aquests protocols seran actualitzats quan així ho requerisquen les circumstàncies epidemiològiques. Segon. Mesures específiques per activitats, serveis i sectors, en matèria de salut pública. 1. Mesures relatives a celebracions, esdeveniments o concentracions de persones. 2. Mesures relatives a biblioteques, arxius, museus, sales d’exposi - cions, galeries d’art, monuments i altres equipaments culturals. 3. Mesures relatives a pavellons de congressos, sales de conferèn - cies o multiús i altres establiments i instal·lacions similars, incloent les instal·lacions firals. 4. Mesures relatives a cinemes, cinemes d’estiu, autocinemes, tea - tres, amfiteatres, auditoris, sales multifuncionals, sales d’arts escèni - ques, circs. 5. Mesures relatives a atraccions de fira. 6. Mesures relatives a vetles i enterraments. 7. Mesures relatives a cerimònies no religioses i celebracions pos - teriors a cerimònies religioses i no religioses. 8. Mesures relatives a establiments i locals comercials i de prestació de serveis. 9. Mesures relatives a mercats de venda no sedentària. 10. Mesures relatives a activitats festeres tradicionals. 11. Mesures relatives a establiments d’hostaleria i restauració. 12. Mesures relatives als establiments i activitats d’oci i entreten - iment. 13. Mesures relatives a activitats recreatives d’atzar. 14. Mesures relatives al consum de tabac i assimilats. 15. Mesures relatives a la venda i consum d’alcohol. 16. Mesures relatives a hotels, albergs turístics, cases rurals i altres allotjaments. 17. Mesures relatives a activitats de guia de turisme. 18. Mesures relatives a l’ensenyament artístic reglat en conservato - ris i centres autoritzats, ensenyament no reglat en escoles o acadèmies de música o dansa, i activitat formativa d’agrupacions musicals en gene - ral (orquestres, bandes...) i companyies de dansa i en escoles de teatre. 19. Mesures relatives a acadèmies, autoescoles i altres centres de formació no reglada. 20. Mesures relatives a activitats de temps lliure i parcs infantils recreatius. 21. Mesures relatives a transport turístic de passatgers i navegació d’esbarjo. 22. Mesures relatives al transport públic, privat i un altre transport regular. 23. Mesures relatives a l’activitat física, l’esport, les instal·lacions esportives i les competicions esportives. 24. Mesures relatives a piscines, platges i spas. 25. Mesures relatives a residències i altres allotjaments similars. 26. Mesures relatives a centres de persones majors i persones amb discapacitat. 27. Mesures relatives a l’àmbit sanitari

6. Se acuerdan las siguientes medidas específicas por actividades, ser - vicios y sectores, en materia de salud pública, para hacer frente a la cri - sis sanitaria causada por el SARS-CoV-2, en el ámbito de la Comunitat Valenciana: 1. Medidas relativas a celebraciones, eventos o concentraciones de personas. 1. No se permite la realización de celebraciones populares, desfiles o espectáculos itinerantes. 2. Los eventos de cualquier naturaleza, que puedan implicar aglo - meración de personas y no estén previstos específicamente en otro punto de esta resolución, se realizarán de acuerdo con las siguientes medidas: a) En el caso de celebrarse en espacios interiores, el aforo será del 75% con un máximo de 1000 personas asistentes. En estos espacios interiores no se permite el consumo de alimentos ni bebidas, salvo agua. No obstante, se pueden establecer divisiones del espacio de hasta un máximo de 3 sectores diferenciados de 1000 personas asistentes en cada uno de ellos, con entrada y salida, aseos y servicio de hostelería inde - pendientes en cada sector. b) En el caso de celebrarse al aire libre, el aforo será del 75% con un máximo de 2000 personas asistentes. No obstante, se pueden establecer divisiones del espacio de hasta un máximo de 4 sectores diferenciados de 1000 personas asistentes en cada uno de ellos, con entrada y salida y aseos. El consumo de alimentos y bebidas se hará exclusivamente en la zona de restauración que se habilite, que habrá de estar separada de la zona del acontecimiento y cumplir con las medidas propias de los esta - blecimientos de hostelería y restauración. Alternativamente se permite la posibilidad de habilitar un servicio asistido por personal, donde los asistentes puedan consumir en su butaca o asiento. 3. En todo caso, con carácter general, se deberá cumplir lo siguien - te: a) Establecimiento de butacas o asientos preasignados, mantenien - do un asiento de distancia en la misma fila en caso de asientos fijos o cumplimiento con la distancia interpersonal de 1,5 metros excepto convivientes o grupos máximos de 10 personas. b) Establecimiento de entradas y salidas escalonadas y ordenación del movimiento de asistentes con señalización del sentido de circulación o barreras físicas que delimiten los circuitos. c) No se permite fumar o uso de cualquier otro dispositivo de inha - lación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados, incluidos ciga - rrillos electrónicos o vapeo. 4. No obstante, podrán celebrarse actividades extraordinarias o espectáculos en establecimientos con licencia distinta a la regulada en la normativa de espectáculos, de conformidad con el artículo 83 del Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Esta - blecimientos Públicos, en las condiciones anteriormente previstas en el apartado 3 de este punto, y las siguientes: - Aforo máximo del 50% sobre el previsto en la licencia de apertura del establecimiento o recinto donde se desarrollen. - En espacios interiores con un límite máximo de 1000 personas asistentes En estos espacios no se permite el consumo de alimentos ni bebidas, salvo agua. No obstante, se pueden establecer divisiones del espacio de hasta un máximo de 3 sectores diferenciados de 1000 perso - nas asistentes en cada uno de ellos, con entrada y salida, aseos y servicio de hostelería independientes en cada sector. - En espacios abiertos con un límite máximo de 2000 personas asis - tentes. No obstante, se pueden establecer divisiones del espacio de hasta un máximo de 4 sectores diferenciados de 1000 personas asistentes en cada uno de ellos, con entrada y salida y aseos. El consumo de alimentos y bebidas se hará exclusivamente en la zona de restauración que se habilite, que habrá de estar separada de la zona del acontecimiento y cumplir con las medidas propias de los esta - blecimientos de hostelería y restauración. Alternativamente se permite la posibilidad de habilitar un servicio asistido por personal, donde los asistentes puedan consumir en su butaca o asiento. - Recintos con gradas con asientos preasignados que se ocuparán manteniendo un asiento de distancia en la misma fila o cumplimiento de la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros excepto convi - S’acorden les següents mesures específiques per activitats, serveis i sectors, en matèria de salut pública, per a fer front a la crisi sanitària causada pel SARS-CoV-2, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana: 1. Mesures relatives a celebracions, esdeveniments o concentra - cions de persones. 1. No es permet la realització de celebracions populars, desfilades o espectacles itinerants. 2. Els esdeveniments de qualsevol naturalesa, que puguen implicar aglomeració de persones i no estiguen previstos específicament en un altre punt d’aquesta resolució, es realitzaran d’acord amb les següents mesures: a) En el cas de celebrar-se en espais interiors, l’aforament serà del 75% amb un màxim de 1000 persones assistents. En aquests espais inte - riors no es permet el consum d’aliments ni begudes, excepte aigua. No obstant això, es poden establir divisions de l’espai de fins a un màxim de 3 sectors diferenciats de 1000 persones assistents en cadascun d’ells, amb entrada i eixida, lavabos i servei d’hostaleria independents en cada sector. b) En el cas de celebrar-se a l’aire lliure, l’aforament serà del 75% amb un màxim de 2000 persones assistents. No obstant això, es poden establir divisions de l’espai de fins a un màxim de 4 sectors diferenciats de 1000 persones assistents en cadascun d’ells, amb entrada i eixida i lavabos. El consum d’aliments i begudes es farà exclusivament en la zona de restauració que s’habilite, que haurà d’estar separada de la zona de l’esdeveniment i complir amb les mesures pròpies dels establiments d’hostaleria i restauració. Alternativament es permet la possibilitat d’ha - bilitar un servei assistit per personal, on els assistents puguen consumir en la seua butaca o seient. 3. En tot cas, amb caràcter general, s’haurà de complir el següent: a) Establiment de butaques o seients preasignats, mantenint un seient de distància en la mateixa fila en cas de seients fixos o compli - ment amb la distància interpersonal de 1,5 metres excepte convivents o grups màxims de 10 persones. b) Establiment d’entrades i eixides escalonades i ordenació del moviment d’assistents amb senyalització del sentit de circulació o barre - res físiques que delimiten els circuits. c) No es permet fumar o ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, pipes o assimilats, inclosos cigarrets electrònics o vapeo. 4. No obstant això, podran celebrar-se activitats extraordinàries o espectacles en establiments amb llicència diferent a la regulada en la normativa d’espectacles, de conformitat amb l’article 83 del Decret 143/2015, d’11 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Gene - ralitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, en les condicions anteriorment previstes en l’apartat 3 d’aquest punt, i les següents: - Aforament màxim del 50% sobre el previst en la llicència d’ober - tura de l’establiment o recinte on es desenvolupen. - En espais interiors amb un límit màxim de 1000 persones assis - tents. En aquests espais no es permet el consum d’aliments ni begudes, excepte aigua. No obstant això, es poden establir divisions de l’espai de fins a un màxim de 3 sectors diferenciats de 1000 persones assistents en cadascun d’ells, amb entrada i eixida, lavabos i servei d’hostaleria independents en cada sector. - En espais oberts amb un límit màxim de 2000 persones assis - tents. No obstant això, es poden establir divisions de l’espai de fins a un màxim de 4 sectors diferenciats de 1000 persones assistents en cadascun d’ells, amb entrada i eixida i lavabos. El consum d’aliments i begudes es farà exclusivament en la zona de restauració que s’habilite, que haurà d’estar separada de la zona de l’esdeveniment i complir amb les mesures pròpies dels establiments d’hostaleria i restauració. Alternativament es permet la possibilitat d’ha - bilitar un servei assistit per personal, on els assistents puguen consumir en la seua butaca o seient. - Recintes amb graderies amb seients preasignats que s’ocuparan mantenint un seient de distància en la mateixa fila o compliment de la distància interpersonal de seguretat de 1,5 metres excepte convivents

13. seras, salvo cuando el conductor pueda ser considerado como persona de riesgo. 3. En los transportes en autobús, se permite hasta el 100% de las plazas con separación entre pasajeros si el nivel de ocupación lo per - mite. 4. En los vehículos en que, por las características técnicas, única - mente se disponga de una fila de asientos, como en cabinas de vehículos pesados, furgonetas, u otras, podrán viajar como máximo 2 personas, siempre que los ocupantes utilicen mascarillas y mantengan la máxima distancia posible. 5. Es obligatorio el uso obligatorio de mascarilla por todas las per - sonas ocupantes de cualquier tipo de vehículo, excepto cuando todas las personas ocupantes de vehículos cerrados convivan en el mismo domicilio. 6. En las prácticas de vehículos de autoescuela, la limitación es de 2 personas por fila de asientos y con uso de mascarilla. Se tendrá que desinfectar y limpiar el vehículo después de cada uso. 7. Se incluye en este tipo de transporte la modalidad tipo coche-ca - ma o similar, prácticas de autoescuela y otro transporte regular, también teleférico y funicular. 8. Quedan exentos de las limitaciones de este punto los vehículos especializados, de emergencia, ambulancias y similares. 23. Medidas relativas a la actividad física, el deporte, las instala - ciones deportivas y las competiciones deportivas. 1. Actividad física y deportiva de carácter general. a) Se podrá practicar, a todos los efectos, actividad física y depor - tiva, al aire libre y en instalaciones deportivas abiertas o cerradas, sin contacto físico y en las modalidades individuales y las que se practican por parejas. b) La práctica de actividad física y deportiva de modalidades indi - viduales, tanto al aire libre o en instalaciones abiertas y cerradas, prac - ticada por libre o dirigida por un profesional, podrá realizarse en grupos máximos de 10 personas en instalaciones cerradas, siendo obligatorio el uso de la mascarilla, o de 20 personas en instalaciones abiertas o al aire libre, siempre sin contacto físico y manteniendo la distancia de seguri - dad recomendada por las autoridades sanitarias, no siendo exigible el uso de mascarilla. La mascarilla será obligatoria en zonas o espacios con gran afluen - cia de personas donde no sea posible mantener la distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias con el resto de personas deportistas o peatones. c) La práctica deportiva de intensidad, en el ámbito de las com - peticiones autorizadas por esta resolución y sus entrenamientos, será considerada actividad incompatible por su propia naturaleza con el uso de mascarilla, a los efectos de lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley 2/2021 de 29 de marzo de medidas urgentes prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19. d) La actividad física y la práctica deportiva que se realice en acti - vidades lectivas, extraescolares o complementarias durante la jornada escolar, se someterá a las disposiciones de los Protocolos vigentes en cada momento para los centros escolares, adoptados por la Conselleria competente en materia de Educación y por la Conselleria competente en materia de Sanidad. 2. Entrenamientos del deporte federado, Campeonatos de Deporte Universitario, Juegos Deportivos de la Comunitat Valenciana y otras competiciones. Las personas deportistas federadas, las inscritas al Campeonato de Deporte Universitario, a los Juegos deportivos de la Comunitat Valen - ciana o a otras competiciones organizadas por entidades públicas o pri - vadas, podrán realizar los entrenamientos deportivos con las recomen - daciones y limitaciones que se establecen en los apartados siguientes: a) Los entrenamientos deportivos se desarrollarán en grupos esta - bles y evitando los contactos con otros grupos de entrenamiento. Siempre que sea posible, y especialmente en el caso de población en edad escolar, se promoverán dinámicas deportivas individuales y sin contacto físico, garantizando el máximo tiempo posible la distancia de seguridad. En todo caso se aplicarán los Protocolos adoptados en cada caso para la prevención de la Covid 19. El uso de vestuarios y de duchas tendrá un aforo del 50% de su capacidad. del conductor, quan s’hagen esgotat prèviament, les posteriors, excepte quan el conductor puga ser considerat com a persona de risc. 3. En els transports amb autobús, es permet fins al 100% de les places amb separació entre passatgers si el nivell d’ocupació ho permet. 4. En els vehicles en què, per les característiques tècniques, úni - cament es dispose d’una fila de seients, com en cabines de vehicles pesants, furgonetes, o altres, podran viatjar com a màxim 2 persones, sempre que els ocupants utilitzen màscares i mantinguen la màxima distància possible. 5. És obligatori l’ús de màscara per totes les persones ocupants de qualsevol mena de vehicle, excepte quan totes les persones ocupants de vehicles tancats convisquen en el mateix domicili. 6. En les pràctiques de vehicles d’autoescola, la limitació és de 2 persones per fila de seients i amb ús de màscara. S’haurà de desinfectar i netejar el vehicle després de cada ús. 7. S’inclou en aquest tipus de transport la modalitat tipus cotxe-llit o similar, pràctiques d’autoescola i un altre transport regular, també telefèric i funicular. 8. Queden exempts de les limitacions d’aquest punt els vehicles especialitzats, d’emergència, ambulàncies i similars. 23. Mesures relatives a l’activitat física, l’esport, les instal·lacions esportives i les competicions esportives. 1. Activitat física i esportiva de caràcter general. a) Es podrà practicar, amb caràcter general, activitat física i esporti - va, a l’aire lliure i en instal·lacions esportives obertes o tancades, sense contacte físic i en les modalitats individuals i les que es practiquen per parelles. b) La pràctica d’activitat física i esportiva de modalitats individuals, tant a l’aire lliure o en instal·lacions obertes i tancades, practicada per lliure o dirigida per un professional, podrà realitzar-se en grups màxims de 10 persones en instal·lacions tancades, sent obligatori l’ús de la màs - cara, o de 20 persones en instal·lacions obertes o a l’aire lliure, sempre sense contacte físic i mantenint la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries, no sent exigible l’ús de màscara. La màscara serà obligatòria en zones o espais amb gran afluència de persones on no siga possible mantindre la distància de seguretat reco - manada per les autoritats sanitàries amb la resta de persones esportistes o vianants. c) La pràctica esportiva d’intensitat, en l’àmbit de les competicions autoritzades per aquesta resolució i els seus entrenaments, serà consi - derada activitat incompatible per la seua pròpia naturalesa amb l’ús de màscara, a l’efecte del que s’estableix en l’article 6.2 de la Llei 2/2021 de 29 de març de mesures urgents prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID19. d) L’activitat física i la pràctica esportiva que es realitze en activitats lectives, extraescolars o complementàries durant la jornada escolar, se sotmetrà a les disposicions dels Protocols vigents a cada moment per als centres escolars, adoptats per la Conselleria competent en matèria d’Educació i per la Conselleria competent en matèria de Sanitat. 2. Entrenaments de l’esport federat, Campionats d’Esport Univer - sitari, Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana i altres competicions. Les persones esportistes federades, les inscrites al Campionat d’Esport Universitari, als Jocs esportius de la Comunitat Valenciana o a altres competicions organitzades per entitats públiques o privades, podran realitzar els entrenaments esportius amb les recomanacions i limitacions que s’estableixen en els apartats següents: a) Els entrenaments esportius es desenvoluparan en grups estables i evitant els contactes amb altres grups d’entrenament. Sempre que siga possible, i especialment en el cas de població en edat escolar, es promouran dinàmiques esportives individuals i sense contacte físic, garantint el màxim temps possible la distància de segu - retat. En tot cas s’aplicaran els Protocols adoptats en cada cas per a la prevenció de la Covid 19. L’ús de vestuaris i de dutxes tindrà un aforament del 50% de la seua capacitat.

15. naturales o en la vía pública, no podrán participar más de 1000 personas deportistas de manera simultánea. - En las competiciones y acontecimientos deportivos que se cele - bren en instalaciones cerradas, no podrán participar más de 300 perso - nas deportistas de manera simultánea. b) Público en los acontecimientos deportivos y competiciones deportivas no profesionales: - La celebración de los acontecimientos deportivos y competiciones deportivas no profesionales que se celebren en instalaciones deporti - vas tanto abiertas como cerradas, podrán desarrollarse con un aforo de público máximo del 75 %, manteniendo un asiento de distancia en la misma fila en caso de asientos fijos, o 1,5 metros de separación si no hay asientos fijos, salvo grupos de convivencia. Si no fuera posible mantener un asiento de distancia o 1,5 metros de separación, el aforo tendrá que reducirse hasta garantizar el cumplimiento de la medida. - Con carácter general, el público asistente al acontecimiento en instalaciones deportivas abiertas no podrá superar el límite de 2000 personas. No obstante, en estas instalaciones, si fuere posible la sectori - zación, se establecerán divisiones del espacio de hasta un máximo de 4 sectores diferenciados de 1000 personas asistentes en cada uno de ellos, con entrada y salida y aseos. El consumo de alimentos y bebidas se hará exclusivamente en la zona de restauración que se habilite, que habrá de estar separada de la zona del acontecimiento y cumplir con las medidas propias de los esta - blecimientos de hostelería y restauración. Alternativamente se permite la posibilidad de habilitar un servicio asistido por personal, donde los asistentes puedan consumir en su butaca o asiento. - Asimismo, con carácter general, el público asistente al aconteci - miento en instalaciones deportivas cerradas no podrá superar el límite de 1000 personas. En estos espacios no se permite el consumo de ali - mentos ni bebidas, salvo agua. No obstante, en estas instalaciones, si fuere posible la sectorización, se establecerán divisiones del espacio de hasta un máximo de 3 sectores diferenciados de 1000 personas asis - tentes en cada uno de ellos, con entrada y salida, aseos y servicios de hostelería independientes en cada sector. c) Público en los acontecimientos deportivos o competiciones deportivas que se realicen al aire libre en espacios naturales o en la vía pública: - Tendrán que desarrollarse evitando las aglomeraciones de público. - El público que de manera espontánea pudiera acudir a presenciar el acontecimiento tendrá que respetar, en todo caso, la distancia de segu - ridad establecida por las autoridades sanitarias. - En caso de instalaciones provisionales de graderíos o delimitación de espacios reservados al público, se establecerá un límite de aforo de público máximo del 75 %, manteniendo un asiento de distancia en la misma fila en caso de asientos fijos, o 1,5 metros de separación si no hay asientos fijos, entre los distintos grupos de convivencia. Si no fuera posible mantener un asiento de distancia o 1,5 metros de separación, el aforo tendrá que reducirse hasta garantizar el cumplimiento de la medida. - En todo caso, el público asistente al acontecimiento no podrá supe - rar el límite de 2000 personas. Si fuere posible la sectorización con la instalación de graderíos, se podrá establecer hasta un máximo de cuatro sectores diferenciados de 1000 personas cada uno de ellos. d) En las competiciones profesionales serán aplicables las medidas de prevención adoptadas por la autoridad competente, de acuerdo con lo que se prevé en el artículo 15.2 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitara ocasionadas por el Covid-19. 24. Medidas relativas a piscinas, playas y spas. 1. Las piscinas para uso recreativo, piscinas de hoteles, alojamientos turísticos y piscinas de urbanizaciones, así como spas, deberán respetar el límite del 75% de su capacidad de aforo tanto en lo relativo a su acceso como a la práctica recreativa. 2. Se podrá hacer uso de los vestuarios y duchas al 50% de su capa - cidad. 3. Se permite el acceso a las playas para pasear o hacer actividad física y deportiva al aire libre, manteniendo las medidas de distancia - miento físico e higiene y de prevención, siempre dentro de la limitación a la libertad de circulación y movilidad que pudiera establecerse. la via pública, no podran participar més de 1000 persones esportistes de manera simultània. - En les competicions i esdeveniments esportius que se celebren en instal·lacions tancades, no podran participar més de 300 persones esportistes de manera simultània. b) Públic en els esdeveniments esportius i competicions esportives no professionals: - La celebració dels esdeveniments esportius i competicions espor - tives no professionals que se celebren en instal·lacions esportives tant obertes com tancades, podran desenvolupar-se amb un aforament de públic màxim del 75%, mantenint un seient de distància en la mateixa fila en cas de seients fixos, o 1,5 metres de separació si no n’hi ha seients fixos, excepte grups de convivència. Si no fóra possible mantin - dre un seient de distància o 1,5 metres de separació, l’aforament haurà de reduir-se fins a garantir el compliment de la mesura. - Amb caràcter general, el públic assistent a l’esdeveniment en ins - tal·lacions esportives obertes no podrà superar el límit de 2000 per - sones. No obstant això, en aquestes instal·lacions, si fóra possible la sectorització, s’establiran divisions de l’espai de fins a un màxim de 4 sectors diferenciats de 1000 persones assistents en cadascun d’ells, amb entrada i eixida i lavabos. El consum d’aliments i begudes es farà exclusivament en la zona de restauració que s’habilite, que haurà d’estar separada de la zona de l’esdeveniment i complir amb les mesures pròpies dels establiments d’hostaleria i restauració. Alternativament es permet la possibilitat d’ha - bilitar un servei assistit per personal, on els assistents puguen consumir en la seua butaca o seient. - Així mateix, amb caràcter general, el públic assistent a l’esdeve - niment en instal·lacions esportives tancades no podrà superar el límit de 1000 persones. En aquests espais no es permet el consum d’aliments ni begudes, excepte aigua. No obstant això, en aquestes instal·lacions, si fóra possible la sectorització, s’establiran divisions de l’espai de fins a un màxim de 3 sectors diferenciats de 1000 persones assistents en cadascun d’ells, amb entrada i eixida, lavabos i serveis d’hostaleria independents en cada sector. c) Públic en els esdeveniments esportius o competicions esportives que es realitzen a l’aire lliure en espais naturals o en la via pública: - Hauran de desenvolupar-se evitant les aglomeracions de públic. - El públic que de manera espontània poguera acudir a presenciar l’esdeveniment haurà de respectar, en tot cas, la distància de seguretat establida per les autoritats sanitàries. - En cas d’instal·lacions provisionals de graderies o delimitació d’espais reservats al públic, s’establirà un límit d’aforament de públic màxim del 75%, mantenint un seient de distància en la mateixa fila en cas de seients fixos, o 1,5 metres de separació si no hi ha seients fixos, entre els diferents grups de convivència. Si no fóra possible mantindre un seient de distància o 1,5 metres de separació, l’aforament haurà de reduir-se fins a garantir el compliment de la mesura. - En tot cas, el públic assistent a l’esdeveniment no podrà superar el límit de 2000 persones. Si fóra possible la sectorització amb la instal·la - ció de graderies, es podrà establir fins a un màxim de quatre sectors diferenciats de 1000 persones cadascun d’ells. d) En les competicions professionals seran aplicables les mesures de prevenció adoptades per l’autoritat competent, d’acord amb el que es preveu en l’article 15.2 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionades pel Covid-19. 24. Mesures relatives a piscines, platges i spas. 1. Les piscines per a ús recreatiu, piscines d’hotels, allotjaments turístics i piscines d’urbanitzacions, així com spas, hauran de respectar el límit del 75% de la seua capacitat d’aforament tant quant al seu accés com a la pràctica recreativa. 2. Es podrà fer ús dels vestuaris i dutxes al 50% de la seua capacitat. 3. Es permet l’accés a les platges per a passejar o fer activitat física i esportiva a l’aire lliure, mantenint les mesures de distanciament físic i higiene i de prevenció, sempre dins de la limitació a la llibertat de circulació i mobilitat que poguera establir-se.

18. 10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdic - ció contenciosa administrativa, o recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes, de confor - mitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tot això sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs dels previstos en la legislació vigent. València, 22 de maig de 2021 .- La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Ana Barceló Chico. los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi - nistraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso de los previstos en la legislación vigente. Valencia, 22 de mayo de 2021 . L a consellera de Sanidad Universal y Salud Pública: A na Barceló Chico

1. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acor - den mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, per al perí - ode entre el 24 de maig de 2021 i el 7 de juny de 2021. [2021/5787] RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2021, de la conselle - ra de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbi - to de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, para el periodo entre el 24 de mayo de 2021 y el 7 de junio de 2021. [2021/5787] Antecedentes de hecho Tras la finalización del segundo estado de alarma, declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, se dictó en el ámbito de la Comunitat Valenciana, la Resolución de 8 de mayo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. Dicha resolución ha puesto el acento en la lucha contra la pandemia, en el compromiso individual y en un comportamiento social de cautela y autoprotección asentado en el mantenimiento de grupos de conviven - cia habitual y minimizando los contactos sociales diarios, adoptando medidas de reducción de aforos con el fin de evitar el incremento y la multiplicación de posibles cadenas de transmisión de la enfermedad. La situación epidemiológica en la Comunitat Valenciana ha evo - lucionado favorablemente, si bien se mantiene en nivel de alerta 1 o riesgo bajo, tal como refleja el informe de la Subdirección General de Epidemiología, Vigilancia de la Salud y Sanidad Ambiental de fecha 19 de mayo de 2021. Ello evidencia y revela que las medidas adoptadas han sido y están siendo eficaces, y nos impulsa a seguir con la desescalada progresiva iniciada, presidida por criterios de prudencia y proporcionalidad, con revisión periódica de las medidas en función del avance y progresión de la situación epidemiológica. Ello permitirá que no existan retrocesos que puedan impedir una evolución óptima en este itinerario de deses - calada. Las medidas adoptadas y que se quieren mantener con una cier - ta adecuación a la actual situación, se siguen considerando necesarias hasta que el proceso de vacunación no alcance a una mayor población, aún no se ha alcanzado una cobertura vacunal suficiente que garantice la protección generalizada de la población, son medidas idóneas y pro - porcionadas en el sentido de no conocerse otras más moderadas para la consecución del propósito, y que no exime a los poderes públicos de su deber de “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios” establecido en el artículo 43.2 de la Constitución Española para garantizar el derecho a la protección de la salud. Son medidas que tendrán que seguir estando vigentes, revisadas y actualizadas durante todo el periodo que continúe la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y hasta que la Organización Mundial de la Salud, declare su finalización. El informe de la Subdirección General de Epidemiología, Vigilancia de la Salud y Sanidad Ambiental, de fecha 19 de mayo de 2021, con datos de 18 de mayo, señala que: “El riesgo persiste y, dado que el único instrumento eficaz ante la pandemia, hasta que no se alcance la inmunidad de grupo, son las medi - das no farmacológicas, consideramos necesario seguir siendo cautelosos y aplicar el principio de precaución y prudencia para contener la epi - demia. En la situación actual es lógico avanzar en el proceso de deses - calada flexibilizando las medidas, aunque es conveniente seguir siendo prudentes, manteniendo un ritmo pausado que tan buenos resultados ha dado hasta el momento. Entendemos que las medidas a adoptar han de buscar la proporcionalidad y la pertinencia guardando un equilibrio de manera que se proteja la salud causando el menor daño posible al sector económico”. “Nuestro objetivo, como hemos expresado en anteriores ocasiones, es mantener un nivel de circulación de virus bajo mientras se avanza en el proceso de vacunación de manera que se gane tiempo para vacunar a Antecedents de fet Després de la finalització del segon estat d'alarma, declarat per Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contindre la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2, es va dictar en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, la Resolució de 8 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures en matèria de salut pública en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. Aquesta resolució ha posat l'accent en la lluita contra la pandèmia, en el compromís individual i en un comportament social de cautela i autoprotecció assentat en el manteniment de grups de convivència habitual i minimitzant els contactes socials diaris, adoptant mesures de reducció d'aforaments amb la finalitat d'evitar l'increment i la multipli - cació de possibles cadenes de transmissió de la malaltia. La situació epidemiològica en la Comunitat Valenciana ha evolu - cionat favorablement, si bé es manté en nivell d'alerta 1 o risc baix, tal com reflecteix l'informe de la Subdirecció General d'Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental de data 19 de maig de 2021. Això evidencia i revela que les mesures adoptades han sigut i estan sent eficaces, i ens impulsa a seguir amb la desescalada progressiva ini - ciada, presidida per criteris de prudència i proporcionalitat, amb revisió periòdica de les mesures en funció de l'avanç i progressió de la situació epidemiològica. Això permetrà que no existisquen reculades que puguen impedir una evolució òptima en aquest itinerari de desescalada. Les mesures adoptades i que es volen mantindre amb una certa ade - quació a l'actual situació, es continuen considerant necessàries fins que el procés de vacunació no abast a una major població, encara no s'ha aconseguit una cobertura vacunal suficient que garantisca la protecció generalitzada de la població, són mesures idònies i proporcionades en el sentit de no conéixer-se altres més moderades per a la consecució del propòsit, i que no eximeix als poders públics del seu deure de “orga - nitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris” establit en l'article 43.2 de la Constitu - ció Espanyola per a garantir el dret a la protecció de la salut. Són mesures que hauran de continuar estant vigents, revisades i actualitzades durant tot el període que continue la crisi sanitària oca - sionada per la Covid-19 i fins que l'Organització Mundial de la Salut, declare la seua finalització. L'informe de la Subdirecció General d'Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental, de data 19 de maig de 2021, amb dades de 18 de maig, assenyala que: “El risc persisteix i, atés que l'únic instrument eficaç davant la pan - dèmia, fins que no s'aconseguisca la immunitat de grup, són les mesures no farmacològiques, considerem necessari continuar sent cautelosos i aplicar el principi de precaució i prudència per a contindre l'epidè - mia. En la situació actual és lògic avançar en el procés de desescala - da flexibilitzant les mesures, encara que és convenient continuar sent prudents, mantenint un ritme pausat que tan bons resultats ha donat fins al moment. Entenem que les mesures a adoptar han de buscar la proporcionalitat i la pertinència guardant un equilibri de manera que es protegisca la salut causant el menor mal possible al sector econòmic”. “El nostre objectiu, com hem expressat en anteriors ocasions, és mantindre un nivell de circulació de virus baix mentre s'avança en el procés de vacunació de manera que es guanye temps per a vacunar a la

9. 4. Una vez finalizada la actividad de venta, y recogidos todos los puestos, se procederá a la limpieza y desinfección de suelos y superfi - cies de todo el recinto donde se haya desarrollado el mercado, así como de los accesos y zonas de salida. 5. Se respetarán las medidas de higiene comunes a todas las acti - vidades, y las medidas adicionales de higiene de los establecimientos y locales con apertura al público establecidas en los protocolos corres - pondientes. 6. En su caso, el aforo máximo permitido estará visible en la entra - da, cerrando perimetralmente con control de aforo. 10. Medidas relativas a actividades festeras tradicionales ubicadas en los municipios de la Comunitat Valenciana. Las sedes festeras reguladas en el Decreto 28/2011, de 18 de marzo, del Consell, podrán abrir para la realización de sus actividades habitua - les en las franjas horarias de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 22:00 horas, sin que se pueda consumir comida ni bebida y con una limitación de aforo del 75%. 11. Medidas relativas a establecimientos de hostelería y restaura - ción. 1. Se incluye en este punto a todas las actividades hosteleras y de restauración que tienen por objeto la prestación de servicio de bebidas y comida elaborada para su consumo en el interior o exterior de los locales, entre los que se encuentran, salones de banquetes, restaurantes, café, bar, cafeterías, establecimientos públicos ubicados en zona marí - timo-terrestre y salón-lounge. Asimismo, se incluyen los servicios tipo self-service o bufet, de acuerdo con las medidas de seguridad y protocolos establecidos al efecto. 2. En estos establecimientos, el aforo permitido en el interior de local es del 50%, siempre respetando un cumplimiento estricto de las medidas de ventilación y climatización en espacios interiores. En las terrazas al aire libre el aforo es del 100%. Se considera “terrazas al aire libre”, todo espacio no cubierto o todo espacio que, estando cubierto, esté rodeado lateralmente por un máximo de dos pare - des, muros o paramentos. 3. Estos establecimientos: - Deberán estar cerrados a las 00:30 horas. - La ocupación de las mesas será de un máximo de 10 personas por mesa o agrupaciones de mesas, salvo que sean convivientes. - La distancia entre mesas será de 2 metros en interior de estableci - mientos y 1,5 en terrazas exteriores. - El consumo será siempre sentado en mesa. - El uso de mascarilla será necesario cuando no se esté consumien - do. - El aforo máximo permitido debe estar visible en la entrada. - Se respetarán las medidas generales y adicionales de higiene. 4. No queda permitido en los establecimientos de restauración y hostelería: - El uso de la barra. - Fumar. - El uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados incluidos cigarrillos electrónicos o vapeo en espacios al aire libre o cerrados. - El baile, ni en interiores ni en exteriores. 5. Se exceptúan del límite horario de cierre previsto en el apartado anterior, los establecimientos, locales y actividades que en virtud de sus especiales características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible: - Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de profe - sionales, y acompañantes y familiares de pacientes. - Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hotele - ros y alojamientos turísticos, para uso exclusivo de la clientela alojada en los mismos. - Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y luga - res de trabajo, para uso exclusivo para el personal empleado. - Servicio de hostelería y restauración en centros educativos, para uso exclusivo del personal docente y no docente y del alumnado del centro, y en los centros residenciales, diurnos y ambulatorios del servi - cio público valenciano de servicios sociales. - Servicios de restauración en áreas de servicio de vías de comuni - cación, o lugares que no siendo considerados como áreas de servicio se 4. Una vegada finalitzada l’activitat de venda, i recollits tots els llocs, es procedirà a la neteja i desinfecció de sòls i superfícies de tot el recinte on s’haja desenvolupat el mercat, així com dels accessos i zones d’eixida. 5. Es respectaran les mesures d’higiene comunes a totes les activi - tats, i les mesures addicionals d’higiene dels establiments i locals amb obertura al públic establides en els protocols corresponents. 6. En el seu cas, l’aforament màxim permés estarà visible en l’en - trada, tancant perimetralment amb control d’aforament. 10. Mesures relatives a activitats festeres tradicionals situades en els municipis de la Comunitat Valenciana. Les seus festeres regulades en el Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell, podran obrir per a la realització de les seues activitats habi - tuals en les franges horàries de 10.00 a 13.00 hores i de 16.00 a 22.00 hores, sense que es puga consumir menjar ni beguda i amb una limitació d’aforament del 75%. 11. Mesures relatives a establiments d’hostaleria i restauració. 1. S’inclou en aquest punt a totes les activitats hostaleres i de res - tauració que tenen per objecte la prestació de servei de begudes i menjar elaborat per al seu consum a l’interior o exterior dels locals, entre els quals es troben, salons de banquets, restaurants, café, bar, cafeteries, establiments públics situats en zona marítim-terrestre i saló-lounge. Així mateix, s’inclouen els serveis tipus self-service o bufet, d’acord amb les mesures de seguretat i protocols establits a aquest efecte. 2. En aquests establiments, l’aforament permés a l’interior de local és del 50%, sempre respectant un compliment estricte de les mesures de ventilació i climatització en espais interiors. A les terrasses a l’aire lliure l’aforament és del 100%. Es conside - ra “terrasses a l’aire lliure”, tot espai no cobert o tot espai que, estant cobert, estiga envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments. 3. Aquests establiments: - Hauran d’estar tancats a les 00.30 hores. - L’ocupació de les taules serà d’un màxim de 10 persones per taula o agrupacions de taules, llevat que siguen convivents. - La distància entre taules serà de 2 metres en interior d’establi - ments i 1,5 en terrasses exteriors. - El consum serà sempre assegut en taula. - L’ús de màscara serà necessari quan no s’estiga consumint. - L’aforament màxim permés ha d’estar visible en l’entrada. - Es respectaran les mesures generals i addicionals d’higiene. 4. No queda permés en els establiments de restauració i hostaleria: - L’ús de la barra. - Fumar. - L’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’ai - gua, pipes o assimilats inclosos cigarrets electrònics o vapeo en espais a l’aire lliure o tancats. - El ball, ni en interiors ni en exteriors. 5. S’exceptuen del límit horari de tancament previst en l’apartat anterior, els establiments, locals i activitats que en virtut dels seus espe - cials característiques presten un servei que es puga considerar essencial o no substituïble: - Serveis d’hostaleria d’hospitals i clíniques, per a ús de profession - als, i acompanyants i familiars de pacients. - Serveis d’hostaleria i restauració d’establiments hotelers i allot - jaments turístics, per a ús exclusiu de la clientela allotjada en aquests. - Serveis d’hostaleria i restauració situats en empreses i llocs de treball, per a ús exclusiu per al personal ocupat. - Servei d’hostaleria i restauració en centres educatius, per a ús exclusiu del personal docent i no docent i de l’alumnat del centre, i en els centres residencials, diürns i ambulatoris del servei públic valencià de serveis socials. - Serveis de restauració en àrees de servei de vies de comunicació, o llocs que no sent considerats com a àrees de servei es troben pròxims o confrontants a les carreteres bé de manera directa en el cas de carreteres

12. 20. Medidas relativas a actividades de tiempo libre y parques infan - tiles recreativos. 1. Los parques, jardines y zonas de esparcimiento al aire libre podrán permanecer abiertos en el horario de libertad de circulación de las personas que pudiera establecerse. Durante su tiempo de apertura, se mantendrán las medidas de segu - ridad interpersonal e higiene y prevención y vigilancia, relativas al cum - plimiento de las medidas de agrupación o reunión socialmente previstas. 2. En los parques infantiles recreativos al aire libre, castillos hincha - bles, toboganes y otros juegos infantiles deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención de la Covid-19, manteniendo la limpieza según los pro - tocolos al efecto aprobados por la autoridad de salud pública corres - pondiente. 3. Se autorizan las actividades de ocio educativo y educación en el tiempo libre, y escuelas de animación juvenil, organizadas tanto por las administraciones como por las entidades o asociaciones juveniles de educación no formal. En las instalaciones interiores o exteriores donde se desarrollen dichas actividades no se podrá superar el 50% de su aforo. Las actividades deberán realizarse en grupos de hasta un máximo de 20 personas al aire libre y de 10 personas en interior, además de la persona monitora en ambos casos. En cualquier caso, deberán respetarse las medidas de seguridad y distanciamiento físico, seguridad interpersonal, higiene, limpieza, prevención, y siguiendo las indicaciones contenidas en los protocolos establecidos a tal efecto por las autoridades sanitarias para la prevención de la Covid-19. Se consideran incluidos en este apartado, las ludotecas y todos aque - llos establecimientos de actividades recreativas infantiles y juveniles. 21. Medidas relativas a transporte turístico de pasajeros y navega - ción de recreo. 1. Transporte turístico de pasajeros: - Las personas empresarias y profesionales que lleven a cabo la actividad de transporte turístico de pasajeros en buques y embarcaciones que no sean buques de pasaje tipo crucero, y que naveguen y fondeen en las aguas adyacentes al territorio de la Comunitat Valenciana, debe - rán asegurarse de que el pasaje y las personas a bordo cumplan con las medidas higiénicas y sanitarias, especialmente por lo que se refiere al ejercicio de la actividad laboral, profesional y empresarial. - Las personas empresarias y profesionales que lleven a cabo la acti - vidad de transporte turístico de pasajeros adoptarán las medidas necesa - rias para asegurar el embarque y desembarque del pasaje de forma orde - nada y observando en todo momento las medidas sanitarias aplicables. - La ocupación de buques y embarcaciones dedicados al transporte turístico se podrá realizar al 100% de su aforo. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento, salvo cuando se encuentren dentro de su camarote. 2. Navegación de recreo y actividades náuticas. - A bordo de las embarcaciones dedicadas a la navegación de recreo se podrá ocupar el 100% de su aforo. - En todas las actividades previstas en este apartado deberán adop - tarse las medidas de desinfección y normas de salud e higiene que sean aplicables a buques y embarcaciones de recreo, motos náuticas y arte - factos náuticos de recreo. - Durante la realización de prácticas de navegación para la obten - ción de titulaciones náuticas de recreo que requieran del uso de embar - caciones de recreo, las personas a bordo de la embarcación serán del 100% de las autorizadas en los certificados de la embarcación, sin que en ningún caso se pueda sobrepasar el número de alumnos especificado en el artículo 15.8 del Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embar - caciones de recreo. 22. Medidas relativas al transporte público, privado y otro trans - porte regular. 1. En los vehículos de uso privado, la ocupación máxima será la que permite el número de plazas autorizadas del vehículo. 2. En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, incluida la persona conductora, se permite ocupar la totalidad de las plazas traseras del vehículo, así como las ofertadas en la fila de asientos del conductor, cuando se hayan agotado previamente, las tra - 20. Mesures relatives a activitats de temps lliure i parcs infantils recreatius. 1. Els parcs, jardins i zones d’esplai a l’aire lliure podran romandre oberts en l’horari de llibertat de circulació de les persones que poguera establir-se. Durant el seu temps d’obertura, es mantindran les mesures de segu - retat interpersonal i higiene i prevenció i vigilància, relatives al compli - ment de les mesures d’agrupació o reunió socialment previstes. 2. Als parcs infantils recreatius a l’aire lliure, castells inflables, tobogans i altres jocs infantils hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries per a la pre - venció de la Covid-19, mantenint la neteja segons els protocols a aquest efecte aprovats per l’autoritat de salut pública corresponent. 3. S’autoritzen les activitats d’oci educatiu i educació en el temps lliure, i escoles d’animació juvenil, organitzades tant per les administra - cions com per les entitats o associacions juvenils d’educació no formal. En les instal·lacions interiors o exteriors on es desenvolupen aquestes activitats no es podrà superar el 50% del seu aforament. Les activitats hauran de realitzar-se en grups de fins a un màxim de 20 persones a l’aire lliure i de 10 persones en interior, a més de la persona monitora en tots dos casos. En qualsevol cas, hauran de respectar-se les mesures de seguretat i distanciament físic, seguretat interpersonal, higiene, neteja, prevenció, i seguint les indicacions contingudes en els protocols establits a aquest efecte per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la Covid-19. Es consideren inclosos en aquest apartat, les ludoteques i tots aquells establiments d’activitats recreatives infantils i juvenils. 21. Mesures relatives a transport turístic de passatgers i navegació d’esbarjo . 1. Transport turístic de passatgers: - Les persones empresàries i professionals que duguen a terme l’ac - tivitat de transport turístic de passatgers en vaixells i embarcacions que no siguen vaixells de passatge tipus creuer, i que naveguen i fondegen en les aigües adjacents al territori de la Comunitat Valenciana, hauran d’assegurar-se que el passatge i les persones a bord complisquen amb les mesures higièniques i sanitàries, especialment pel que fa a l’exercici de l’activitat laboral, professional i empresarial. - Les persones empresàries i professionals que duguen a terme l’activitat de transport turístic de passatgers adoptaran les mesures necessàries per a assegurar l’embarcament i desembarque del passatge de forma ordenada i observant en tot moment les mesures sanitàries aplicables. - L’ocupació de vaixells i embarcacions dedicats al transport turístic es podrà realitzar al 100% del seu aforament. L’ús de la màscara serà obligatori en tot moment, excepte quan es troben dins de la seua cabina. 2. Navegació d’esbarjo i activitats nàutiques. - A bord de les embarcacions dedicades a la navegació d’esbarjo es podrà ocupar el 100% del seu aforament. - En totes les activitats previstes en aquest apartat hauran d’adop - tar-se les mesures de desinfecció i normes de salut i higiene que siguen aplicables a vaixells i embarcacions d’esbarjo, motos nàutiques i arte - factes nàutics d’esbarjo. - Durant la realització de pràctiques de navegació per a l’obtenció de titulacions nàutiques d’esbarjo que requerisquen de l’ús d’embarca - cions d’esbarjo, les persones a bord de l’embarcació seran del 100% de les autoritzades en els certificats de l’embarcació, sense que en cap cas es puga sobrepassar el nombre d’alumnes especificat en l’article 15.8 del Reial decret 875/2014, de 10 d’octubre, pel qual es regulen les titu - lacions nàutiques per al govern de les embarcacions d’esbarjo. 22. Mesures relatives al transport públic, privat i un altre transport regular. 1. En els vehicles d’ús privat, l’ocupació màxima serà la que permet el nombre de places autoritzades del vehicle. 2. En els transports públics de viatgers en vehicles de fins a 9 pla - ces, inclosa la persona conductora, es permet ocupar la totalitat de les places posteriors del vehicle, així com les oferides en la fila de seients

16. 25. Medidas relativas a residencias y otros alojamientos similares. 1. Se considera incluido en este apartado las residencias de estudian - tes, residencias escolares, campamentos y albergues para trabajadores. 2. En las residencias y alojamientos recogidas en este punto, la aper - tura de zonas comunes se permite hasta 50% del aforo, garantizando las medidas de distanciamiento, higiene prevención y favoreciendo el uso de zonas bien ventiladas, sin servicio de buffet ni auto-servicio. Pueden establecerse turnos en el comedor, siempre garantizando las medidas de distanciamiento e higiene y de prevención, y se suspenden las visitas. 3. En los alojamientos que ofrecen habitaciones y servicios colec - tivos, las personas de diferentes grupos de convivencia no pueden per - noctar en la misma estancia ni utilizar cocinas compartidas. 26. Medidas relativas a centros de personas mayores y personas con discapacidad. 1. En los centros de personas mayores, se estará a lo dispuesto en la ordenación que realice la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con relación al plan de actuación en las residencias de personas mayores dependientes, los centros de día, las viviendas tuteladas y los CEAM/CIM, de la Comunitat Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 2. En los centros de personas con diversidad funcional o problemas de salud mental, se estará a lo dispuesto en la ordenación que reali - ce la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con relación al plan de actuación en los centros y recursos dirigidos a personas con diversidad funcional o problemas de salud mental de la Comunidad Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 3. La apertura de los centros y la reanudación de las actividades, en espacios, referidos a centros recreativos de mayores u actividades en otros centros sociosanitarios, centros de día y centros de diversidad fun - cional, corresponderá a las administraciones competentes en la materia, de conformidad con lo que disponga para su ordenación la Vicepresi - dencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 27. Medidas relativas al ámbito sanitario. 1. El sistema sanitario público contará con un Plan de contingencia en materia de COVID-19. Todos los centros sanitarios privados deberán disponer de un plan de contingencia para la gestión de situaciones de emergencia relaciona - das con el COVID-19. 2. Todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunitat Valenciana, tanto de titularidad pública como privada, debe - rán notificar los casos detectados de COVID-19 a la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, a través del sistema de vigilancia epide - miológica de la Comunitat Valenciana. También deberán facilitar toda la información que sea requerida por la autoridad sanitaria para el control de la epidemia, con la periodicidad y a través del medio que se indique. 3. Los laboratorios privados de la Comunitat Valenciana que rea - licen pruebas diagnósticas para la detección de Covid-19, tendrán la obligación de estar registrados en la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, y de notificar al sistema de vigilancia epidemiológica los resultados de dichas pruebas. La realización de pruebas diagnósticas de detección de Covid-19 queda sujeta a prescripción por facultativo, de acuerdo con las direc - trices, instrucciones y criterios que establezca la autoridad sanitaria competente, garantizando los medios necesarios para completar el pro - ceso diagnóstico de infección activa por Covid-19, según los protocolos vigentes. Deberán notificar a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, como mínimo una vez al día, los casos de Covid-19 confir - mados, así como el resultado de las pruebas diagnósticas que hayan realizado. 4. La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, podrá requerir la puesta a disposición de espacios, establecimientos, aloja - mientos y otras instalaciones públicas de la Comunitat Valenciana para atender las necesidades sanitarias que surjan, ocasionadas por la epide - mia de Covid-19. Igualmente, si la situación sanitaria consecuencia de la pandemia lo requiere, podrá solicitar a entidades o empresas de titularidad privada de la Comunitat Valenciana la cesión de espacios o alojamientos para completar las necesidades de las instalaciones públicas y requerir la 25. Mesures relatives a residències i altres allotjaments similars. 1. Es considera inclòs en aquest apartat les residències d’estudiants, residències escolars, campaments i albergs per a treballadors. 2. En les residències i allotjaments recollides en aquest punt, l’ober - tura de zones comunes es permet fins a 50% de l’aforament, garan - tint les mesures de distanciament, higiene prevenció i afavorint l’ús de zones ben ventilades, sense servei de bufet ni acte-servei. Poden establir-se torns en el menjador, sempre garantint les mesures de distan - ciament i higiene i de prevenció, i se suspenen les visites. 3. En els allotjaments que ofereixen habitacions i serveis col·lectius, les persones de diferents grups de convivència no poden pernoctar en la mateixa estada ni utilitzar cuines compartides. 26. Mesures relatives a centres de persones majors i persones amb discapacitat. 1. En els centres de persones majors, s’estarà al que es disposa en l’ordenació que realitze la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, en relació amb el pla d’actuació en les residències de persones majors dependents, els centres de dia, els habitatges tutelats i els CEAM/CIM, de la Comunitat Valenciana, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. 2. En els centres de persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental, s’estarà al que es disposa en l’ordenació que realitze la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, en relació amb el pla d’actuació en els centres i recursos dirigits a persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental de la Comunitat Valenciana, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. 3. L’obertura dels centres i la represa de les activitats, en espais, referits a centres recreatius de majors o activitats en altres centres socio - sanitaris, centres de dia i centres de diversitat funcional, correspondrà a les administracions competents en la matèria, de conformitat amb el que dispose per a la seua ordenació la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. 27. Mesures relatives a l’àmbit sanitari. 1. El sistema sanitari públic comptarà amb un Pla de contingència en matèria de Covid-19. Tots els centres sanitaris privats hauran de disposar d’un pla de con - tingència per a la gestió de situacions d’emergència relacionades amb el Covid-19. 2. Tots els centres, serveis i establiments sanitaris de la Comunitat Valenciana, tant de titularitat pública com privada, hauran de notificar els casos detectats de Covid-19 a la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, a través del sistema de vigilància epidemiològica de la Comunitat Valenciana. També hauran de facilitar tota la informació que siga requerida per l’autoritat sanitària per al control de l’epidèmia, amb la periodicitat i a través del mitjà que s’indique. 3. Els laboratoris privats de la Comunitat Valenciana que realitzen proves diagnòstiques per a la detecció de COVID-19, tindran l’obli - gació d’estar registrats en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i de notificar al sistema de vigilància epidemiològica els resul - tats d’aquestes proves. La realització de proves diagnòstiques de detecció de Covid-19 queda subjecta a prescripció per facultatiu, d’acord amb les directrius, instruccions i criteris que establisca l’autoritat sanitària competent, garantint els mitjans necessaris per a completar el procés diagnòstic d’infecció activa per Covid-19, segons els protocols vigents. Hauran de notificar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, com a mínim una vegada al dia, els casos de Covid-19 confir - mats, així com el resultat de les proves diagnòstiques que hagen rea - litzat. 4. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, podrà reque - rir la posada a la disposició d’espais, establiments, allotjaments i altres instal·lacions públiques de la Comunitat Valenciana per a atendre les necessitats sanitàries que sorgisquen, ocasionades per l’epidèmia de COVID-19. Igualment, si la situació sanitària conseqüència de la pandèmia ho requereix, podrà sol·licitar a entitats o empreses de titularitat priva - da de la Comunitat Valenciana la cessió d’espais o allotjaments per a completar les necessitats de les instal·lacions públiques i requerir la

7. vientes o grupo máximo de 10 personas. Si el recinto es diáfano, será ocupado con sillas, aplicándose las condiciones indicadas en los puntos anteriores. - La persona o entidad organizadora atenderá para su autorización a lo previsto en el Título III del reglamento aprobado por el Decreto 143/2015. Asimismo, la organización deberá presentar en el momento de la solicitud un Plan de Contingencia que observe los requisitos y condiciones de este apartado y del apartado 3 anterior. 2. Medidas relativas a bibliotecas, archivos, museos, salas de expo - siciones, galerías de arte, monumentos y otros equipamientos cultura - les. 1. En las instalaciones que ordena este punto, no habrá restricciones de aforos, pero se deberán garantizar las medidas de distanciamiento, higiene y prevención. 2. Se podrá hacer uso por la ciudadanía de ordenadores y medios informáticos o electrónicos puestos a su disposición, que deberán lim - piarse y desinfectarse después de cada uso. 3. Las visitas guiadas serán de grupos de hasta 20 personas en espa - cios abiertos y de hasta 10 personas en recintos cerrados. 3. Medidas relativas a pabellones de congresos, salas de confe - rencias o multiusos y otros establecimientos e instalaciones similares, incluyendo las instalaciones feriales. 1. Se recomienda la realización telemática de todo tipo de congre - sos, encuentros, reuniones de negocio y conferencias. 2. La celebración de los mismos que se organicen de manera pre - sencial, se llevará a cabo sin superar en ningún caso el 75 % del aforo en cada uno de los pabellones de congresos, salas de conferencias o multiusos, y otros establecimientos e instalaciones similares, incluyen - do las de las instituciones feriales de la Comunitat Valenciana. No se autorizan servicios de hostelería ni restauración en este tipo de even - tos, salvo que se disponga de un espacio específico y diferenciado que quedará sujeto a las medidas establecidas para los establecimientos de hostelería y restauración. 3. Lo previsto en el apartado anterior será aplicable a la realización de actividades y talleres informativos y de divulgación en el ámbito de la investigación científica y técnica, el desarrollo y la innovación, diri - gidos a todo tipo de público, y que tengan por objeto el aprendizaje y la divulgación de contenidos relacionados con la I+D+i. 4. Medidas relativas a cines, cines de verano, autocines, teatros, anfiteatros, auditorios, salas multifuncionales, salas de artes escénicas y circos. 1. En los establecimientos que ordena este punto, el aforo máximo es del 75%. 2. Las entradas serán numeradas, con registro de asistentes o prea - signación de localidades. El acceso se hará de forma gradual, con pau - sas escalonadas y distancia interpersonal entre trabajadores y público y del público entre sí. 3. El público deberá estar sentado y no se permite la consumición. 4. No se permite el intercambio de objetos con y entre el público. 5. Se consideran incluidas en este punto las instalaciones fijas o portátiles. 5. Medidas relativas a atracciones de feria. 1. Se incluye en este punto, los parques temáticos, zoológicos, acua - rios, safari-park, ferias de atracciones fijas o itinerantes, parques acuáti - cos, establecimientos de juegos con armas simuladas. 2. El aforo máximo es del 75% del autorizado, estableciéndose por la entidad titular del establecimiento sistemas de limitación y control de acceso. 3. En las atracciones de feria de este punto en las que los elemen - tos dispongan de filas de asientos, podrá ocuparse el 50% de cada fila, siempre que guarden la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros. Cuando todas las personas usuarias residan en el mismo domicilio, podrán ser utilizados todos los asientos del elemento. Las atracciones que no tengan asientos incorporados podrán utili - zarse siempre que se mantenga un aforo máximo del 75% de la capaci - dad de la instalación, y si, por la dinámica de la atracción, no se puede mantener la distancia mínima de seguridad entre personas usuarias, se reducirá el aforo hasta el 50%, debiendo procurarse, en todo caso, la o grup màxim de 10 persones. Si el recinte és diàfan, serà ocupat amb cadires, aplicant-se les condicions indicades en els punts anteriors. - La persona o entitat organitzadora atendrà per a la seua autorit - zació al que es preveu en el Títol III del reglament aprovat pel Decret 143/2015. Així mateix, l’organització haurà de presentar en el moment de la sol·licitud un Pla de Contingència que observe els requisits i con - dicions d’aquest apartat i de l’apartat 3 anterior. 2. Mesures relatives a biblioteques, arxius, museus, sales d’exposi - cions, galeries d’art, monuments i altres equipaments culturals. 1.En les instal·lacions que ordena aquest punt, no hi haurà restric - cions d’aforaments, però s’hauran de garantir les mesures de distancia - ment, higiene i prevenció. 2. Es podrà fer ús per la ciutadania d’ordinadors i mitjans informà - tics o electrònics llocs a la seua disposició, que hauran de netejar-se i desinfectar-se després de cada ús. 3. Les visites guiades seran de grups de fins a 20 persones en espais oberts i de fins a 10 persones en recintes tancats. 3. Mesures relatives a pavellons de congressos, sales de conferèn - cies o multiusos i altres establiments i instal·lacions similars, incloent les instal·lacions firals. 1. Es recomana la realització telemàtica de tota mena de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències. 2. La celebració dels mateixos que s’organitzen de manera presen - cial, es durà a terme sense superar en cap cas el 75% de l’aforament en cadascun dels pavellons de congressos, sales de conferències o mul - tiusos, i altres establiments i instal·lacions similars, incloent les de les institucions firals de la Comunitat Valenciana. No s’autoritzen serveis d’hostaleria ni restauració en aquesta mena d’esdeveniments, llevat que es dispose d’un espai específic i diferenciat que quedarà subjecte a les mesures establides per als establiments d’hostaleria i restauració. 3. El que es preveu en l’apartat anterior serà aplicable a la realit - zació d’activitats i tallers informatius i de divulgació en l’àmbit de la investigació científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació, diri - gits a tota mena de públic, i que tinguen per objecte l’aprenentatge i la divulgació de continguts relacionats amb la I+D+i. 4. Mesures relatives a cinemes, cinemes d’estiu, autocinemes, tea - tres, amfiteatres, auditoris, sales multifuncionals, sales d’arts escèni - ques i circs. 1. En els establiments que ordena aquest punt, l’aforament màxim és del 75%. 2. Les entrades seran numerades, amb registre d’assistents o preas - signació de localitats. L’accés es farà de manera gradual, amb pauses escalonades i distància interpersonal entre treballadors i públic i del públic entre si. 3. El públic haurà d’estar assegut i no es permet la consumició. 4. No es permet l’intercanvi d’objectes amb i entre el públic. 5. Es consideren incloses en aquest punt les instal·lacions fixes o portàtils. 5. Mesures relatives a atraccions de fira. 1. S’inclou en aquest punt, els parcs temàtics, zoològics, aquaris, safari-park, fires d’atraccions fixes o itinerants, parcs aquàtics, establi - ments de jocs amb armes simulades. 2. L’aforament màxim és del 75% de l’autoritzat, establint-se per l’entitat titular de l’establiment sistemes de limitació i control d’accés. 3. En les atraccions de fira d’aquest punt en les quals els elements disposen de files de seients, podrà ocupar-se el 50% de cada fila, sem - pre que guarden la distància mínima de seguretat de 1,5 metres. Quan totes les persones usuàries residisquen en el mateix domicili, podran ser utilitzats tots els seients de l’element. Les atraccions que no tinguen seients incorporats podran utilitzar-se sempre que es mantinga un aforament màxim del 75% de la capacitat de la instal·lació, i si, per la dinàmica de l’atracció, no es pot mantin - dre la distància mínima de seguretat entre persones usuàries, es reduirà

8. máxima separación entre ellas y la desinfección de manos antes del uso del elemento. 6. Medidas relativas a velatorios y entierros. 1. Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, con un aforo limitado al 50% y un máximo de 50 personas en espacios al aire libre y de 25 personas en espacios cerrados, sean o no convivientes, garantizándose la distancia interpersonal de seguridad y medidas de higiene. 2. La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida, se restringe a un máximo de 50 personas en espacios al aire libre o de 25 personas en espacios cerrados, entre familiares y personas allegadas. 7. Medidas relativas a ceremonias no religiosas y celebraciones posteriores a ceremonias religiosas y no religiosas. 1. Las ceremonias no religiosas podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, ya sea en espacios al aire libre o espacios cerrados, siempre que no se supere el 50% de su aforo, garan - tizándose la distancia interpersonal de seguridad y medidas de higiene. 2. Las celebraciones que impliquen servicio de hostelería, restau - ración, en salones de banquetes o en cualquier otro establecimiento de hostelería o espacio privado, se ajustarán a lo regulado en esta materia. 8. Medidas relativas a establecimientos y locales comerciales y de prestación de servicios. 1. Los establecimientos y locales comerciales y de actividades de servicios profesionales, con independencia de su superficie útil de expo - sición y venta, deberán limitar al 75 % su aforo total. En el caso de establecimientos o locales distribuidos en varias plantas, la presencia de clientela en cada una de ellas deberá guardar esta misma proporción. El aforo máximo permitido estará visible en la entrada. 2. Todos los establecimientos y locales comerciales y de actividades de servicios profesionales que dispongan de aparcamientos o espacios destinados al estacionamiento de vehículos de sus clientes, limitará al 75 % la capacidad de estos aparcamientos y espacios. 3. Los locales comerciales y las superficies comerciales cuya activi - dad sea la venta de productos mantendrán su horario autorizado, dentro del horario relativo a la circulación de las personas que pudiera esta - blecerse. Aquellos establecimientos destinados a la venta de productos de pri - mera necesidad (básicamente alimentación y productos farmacéuticos) que tuvieren un horario autorizado superior de cierre, podrán mantener el mismo, únicamente para la venta de dichos productos. 4. En los locales comerciales y de prestación de servicios, incluidos los ubicados en los centros comerciales, no está permitido el uso de zonas comunes y recreativas de parques comerciales, excepto para el tránsito entre establecimientos comerciales. 5. A los efectos de este punto, no están incluidos en el mismo los establecimientos cuya actividad principal sea la prestación de servicios profesionales y los centros en los que se imparte formación no reglada. 9. Medidas relativas a mercados de venta no sedentaria. 1. En el caso de los mercados de venta no sedentaria (“mercadi - llos”), que desarrollen su actividad en la vía pública al aire libre, se podrán instalar hasta un máximo del 75% de los puestos habitualmente autorizados, pudiendo aumentar el espacio disponible, de manera que se produzca un efecto equivalente para garantizar que se mantenga la distancia de seguridad y se eviten las aglomeraciones. Alternativamente se podrá optar por limitación y control de aforo al 75% de su capacidad sin limitar el número de puestos. 2. Los espacios habilitados para la celebración de estos mercados deberán estar delimitados con cintas de obras, valla o cualquier otro medio que permita marcar de forma clara los límites del espacio, de manera que permita limitar la afluencia de la clientela y se asegure el aforo permitido. Se podrá establecer un uso diferenciado para la entrada y la salida. 3. Los ayuntamientos deben establecer requisitos de distanciamien - to entre puestos con el objetivo de mantener la distancia de seguridad entre trabajadores, clientes y viandantes, que deberán hacer uso de la mascarilla en todo momento. l’aforament fins al 50%, havent de procurar-se, en tot cas, la màxima separació entre elles i la desinfecció de mans abans de l’ús de l’element. 6. Mesures relatives a vetles i enterraments. 1. Les vetles podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions, públi - ques o privades, amb un aforament limitat al 50% i un màxim de 50 per - sones en espais a l’aire lliure i de 25 persones en espais tancats, siguen o no convivents, garantint-se la distància interpersonal de seguretat i mesures d’higiene. 2. La participació en la comitiva per a l’enterrament o comiat per a cremació de la persona morta, es restringeix a un màxim de 50 persones en espais a l’aire lliure o de 25 persones en espais tancats, entre fami - liars i persones reunides. 7 . Mesures relatives a cerimònies no religioses i celebracions pos - teriors a cerimònies religioses i no religioses. 1. Les cerimònies no religioses podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, ja siga en espais a l’aire lliure o espais tancats, sempre que no se supere el 50% del seu aforament, garantint-se la distància interpersonal de seguretat i mesures d’higiene. 2. Les celebracions que impliquen servei d’hostaleria, restauració, en salons de banquets o en qualsevol altre establiment d’hostaleria o espai privat, s’ajustaran al regulat en aquesta matèria. 8. Mesures relatives a establiments i locals comercials i de prestació de serveis. 1. Els establiments i locals comercials i d’activitats de serveis pro - fessionals, amb independència de la seua superfície útil d’exposició i venda, hauran de limitar al 75% el seu aforament total. En el cas d’es - tabliments o locals distribuïts en diverses plantes, la presència de clien - tela en cadascuna d’elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció. L’aforament màxim permés estarà visible en l’entrada. 2. Tots els establiments i locals comercials i d’activitats de serveis professionals que disposen d’aparcaments o espais destinats a l’esta - cionament de vehicles dels seus clients, limitarà al 75% la capacitat d’aquests aparcaments i espais. 3. Els locals comercials i les superfícies comercials l’activitat de les quals siga la venda de productes mantindran el seu horari autorit - zat, dins de l’horari relatiu a la circulació de les persones que poguera establir-se. Aquells establiments destinats a la venda de productes de primera necessitat (bàsicament alimentació i productes farmacèutics) que tin - gueren un horari autoritzat superior de tancament, podran mantindre el mateix, únicament per a la venda d’aquests productes. 4. En els locals comercials i de prestació de serveis, inclosos els situats en els centres comercials, no està permés l’ús de zones comunes i recreatives de parcs comercials, excepte per al trànsit entre establiments comercials. 5. A l’efecte d’aquest punt, no estan inclosos en el mateix els esta - bliments l’activitat principal dels quals siga la prestació de serveis pro - fessionals i els centres en els quals s’imparteix formació no reglada. 9. Mesures relatives a mercats de venda no sedentària. 1. En el cas dels mercats de venda no sedentària (“mercats ambu - lants”), que desenvolupen la seua activitat en la via pública a l’aire lliure, es podran instal·lar fins a un màxim del 75% dels llocs habi - tualment autoritzats, podent augmentar l’espai disponible, de manera que es produïsca un efecte equivalent per a garantir que es mantinga la distància de seguretat i s’eviten les aglomeracions. Alternativament es podrà optar per limitació i control d’aforament al 75% de la seua capa - citat sense limitar el nombre de llocs. 2. Els espais habilitats per a la celebració d’aquests mercats hauran d’estar delimitats amb cintes d’obres, tanca o qualsevol altre mitjà que permeta marcar de manera clara els límits de l’espai, de manera que per - meta limitar l’afluència de la clientela i s’assegure l’aforament permés. Es podrà establir un ús diferenciat per a l’entrada i l’eixida. 3. Els ajuntaments han d’establir requisits de distanciament entre llocs amb l’objectiu de mantindre la distància de seguretat entre tre - balladors, clients i vianants, que hauran de fer ús de la màscara en tot moment.

10. encuentren próximos o colindantes a las carreteras bien de forma directa en el caso de carreteras convencionales, bien a través de enlaces en caso de autovías y que presten servicio, todos ellos, de forma habitual a los transportistas, o al personal perteneciente a los servicios esenciales de cualquier tipo, incluidos los servicios de conservación y mantenimiento de carreteras, o al resto de personal en caso de causas imprevistas estric - tamente justificadas. En los casos exceptuados en este apartado, a partir de la conclusión del horario establecido para establecimientos de restauración y hostele - ría, éstos podrán continuar su actividad solo y exclusivamente para las personas usuarias de los mismos, hasta su horario de cierre habitual, sin perjuicio de la sujeción al resto de medidas establecidas para los establecimientos de restauración y hostelería. 6. Las actividades de restauración de servicio a domicilio, o de reco - gida de comida y/o bebida por la clientela en el establecimiento con cita previa, se podrá llevar a cabo durante el horario de apertura habitual del establecimiento. 12. Medidas relativas a los establecimientos y actividades de ocio y entretenimiento. 1. Queda suspendida la actividad propia de discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo, pubs, ciber-café, cafés teatro, cafés concierto y cafés cantante. 2. No obstante, podrán realizar actividades de restauración y hos - telería compatibles con su licencia o autorización, en las condiciones y con las limitaciones horarias y de aforo comprendidas en el anterior punto 11 de la presente resolución: - Los establecimientos y locales clasificados en el epígrafe 1.2.5 y 2.7 (a excepción del 2.7.6) del Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas, actividades socioculturales y establecimien - tos públicos de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. - Los establecimientos de salas de fiesta, discotecas y salas de baile, que acrediten mediante la presentación de una declaración responsable ante el ayuntamiento, que las pistas de baile están ocupadas por mesas y sillas, guardando los aforos y distancias dispuestos en las medidas establecidas para los establecimientos de restauración y hostelería. En todos estos establecimientos y locales el consumo será siempre sentado en mesa, y no se permite el baile ni la realización de karaokes y actuaciones esporádicas o amateur de canto, estando permitidas las actuaciones profesionales de grupos musicales y disc jockey, aseguran - do ventilación suficiente, y una distancia de seguridad de al menos 2 metros entre músicos y público en el caso de cantantes e instrumentos de viento. 13. Medidas relativas a actividades recreativas de azar. Se permite la apertura de los establecimientos y espacios dedicados a actividades recreativas y de azar, entre los que se incluyen, casinos de juego, salas de bingo, salones recreativos de máquinas de azar, salo - nes de juego, tómbolas y salones cíber, observando el horario de cierre establecido para los establecimientos de restauración y hostelería, así como el resto de las medidas, aforo y limitaciones previstas para dichos establecimientos. 14. Medidas relativas al consumo de tabaco y asimilados. 1. No se podrá fumar en la vía pública, terrazas, playas u otros espa - cios al aire libre, cuando no se pueda respetar la distancia mínima inter - personal de, al menos, 2 metros. 2. Esta limitación será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados incluidos cigarrillos electrónicos o vapeo en espacios al aire libre o cerrados. 15. Medidas relativas a la venta y consumo de alcohol. 1. Se prohíbe la venta de alcohol durante la franja horaria compren - dida entre las 22:00 horas y las 8:00 horas del día siguiente, en todo tipo de establecimientos de venta al público independientemente de la licencia con que operen, excepto en los establecimientos de hostelería y restauración que se regirá por lo establecido en el punto anterior. 2. Asimismo se prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública las 24 horas del día, excepto en los establecimientos de hostelería y res - convencionals, bé a través d’enllaços en cas d’autovies i que presten servei, tots ells, de manera habitual als transportistes, o al personal per - tanyent als serveis essencials de qualsevol tipus, inclosos els serveis de conservació i manteniment de carreteres, o a la resta de personal en cas de causes imprevistes estrictament justificades. En els casos exceptuats en aquest apartat, a partir de la conclusió de l’horari establit per a establiments de restauració i hostaleria, aquests podran continuar la seua activitat sol i exclusivament per a les persones usuàries d’aquests, fins al seu horari de tancament habitual, sense perju - dici de la subjecció a la resta de mesures establides per als establiments de restauració i hostaleria. 6. Les activitats de restauració de servei a domicili, o de recollida de menjar i/o beguda per la clientela en l’establiment amb cita prèvia, es podrà dur a terme durant l’horari d’obertura habitual de l’establiment. 12. Mesures relatives als establiments i activitats d’oci i entreten - iment. 1. Queda suspesa l’activitat pròpia de discoteques, sales de ball i bars de copes amb i sense actuacions musicals en directe, pubs, ciber-café, cafés teatre, cafés concerte i cafés cantant. 2. No obstant això, podran realitzar activitats de restauració i hosta - leria compatibles amb la seua llicència o autorització, en les condicions i amb les limitacions horàries i d’aforament compreses en l’anterior punt 11 de la present resolució: - Els establiments i locals classificats en l’epígraf 1.2.5 i 2.7 (a excepció del 2.7.6) del Catàleg d’espectacles públics, activitats recrea - tives, activitats socioculturals i establiments públics de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics. - Els establiments de sales de festa, discoteques i sales de ball, que acrediten mitjançant la presentació d’una declaració responsable davant l’ajuntament, que les pistes de ball estan ocupades per taules i cadires, guardant els aforaments i distàncies disposats en les mesures establides per als establiments de restauració i hostaleria. En tots aquests establiments i locals el consum serà sempre assegut en taula, i no es permet el ball ni la realització de karaokes i actuacions esporàdiques o amateur de cant, estant permeses les actuacions profes - sionals de grups musicals i discjòquei, assegurant ventilació suficient, i una distància de seguretat d’almenys 2 metres entre músics i públic en el cas de cantants i instruments de vent. 13. Mesures relatives a activitats recreatives d’atzar. Es permet l’obertura dels establiments i espais dedicats a activitats recreatives i d’atzar, entre els quals s’inclouen, casinos de joc, sales de bingo, salons recreatius de màquines d’atzar, salons de joc, tómboles i salons cíber, observant l’horari de tancament establit per als establi - ments de restauració i hostaleria, així com la resta de les mesures, afo - rament i limitacions previstes per a aquests establiments. 14. Mesures relatives al consum de tabac i assimilats. 1. No es podrà fumar en la via pública, terrasses, platges o altres espais a l’aire lliure, quan no es puga respectar la distància mínima interpersonal de, almenys, 2 metres. 2. Aquesta limitació serà aplicable també per a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, pipes o assimilats inclosos cigarrets electrònics o vapeo en espais a l’aire lliure o tancats. 15. Mesures relatives a la venda i consum d’alcohol. 1. Es prohibeix la venda d’alcohol durant la franja horària com - presa entre les 22.00 hores i les 8.00 hores de l’endemà, en tota mena d’establiments de venda al públic independentment de la llicència amb què operen, excepte en els establiments d’hostaleria i restauració que es regirà pel que s’estableix en el punt anterior. 2. Així mateix es prohibeix el consum d’alcohol en la via pública les 24 hores del dia, excepte en els establiments d’hostaleria i restauració,

11. tauración, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comu - nitat Valenciana. 16. Medidas relativas a hoteles, albergues turísticos, casas rurales y otros alojamientos. 1. En los hoteles, albergues turísticos, casas rurales y otros aloja - mientos similares, la apertura de zonas comunes podrá ser de hasta el 75% del aforo, garantizando las medidas de distanciamiento, higiene y prevención y favoreciendo el uso de zonas bien ventiladas. 2. En los hoteles, los servicios de restauración se adaptarán a lo establecido en el punto de medidas relativas a establecimientos de hos - telería y restauración. 3. En los alojamientos que ofrecen habitaciones y servicios colec - tivos, las personas de diferentes grupos de convivencia no pueden per - noctar en la misma estancia ni utilizar cocinas compartidas. 17. Medidas relativas a actividades de guía de turismo. 1. Esta actividad se realizará, preferentemente, mediante cita previa. 2. El grupo máximo será de 20 personas en espacios al aire libre y 10 personas en espacios cerrados, incluyendo al guía turístico. 3. Se deberán respetar las medidas de seguridad e higiene estableci - das con carácter general, y, en particular, las relativas al mantenimiento de la distancia mínima de seguridad interpersonal y a la utilización de mascarillas. 18. Medidas relativas a la enseñanza artística reglada en conser - vatorios y centros autorizados, enseñanza no reglada en escuelas o academias de música o danza, y actividad formativa de agrupaciones musicales en general (orquestas, bandas, ...), compañías de danza y en escuelas de teatro. 1. La enseñanza que se recoge en este punto, podrá impartirse con la limitación del 75% de su aforo. 2. En la configuración de la zona de interpretación musical o coral la separación mínima será de 1,5 metros, entre cualquiera de sus miem - bros, así como entre intérpretes y otras personas (director/a, abandera - dos/as, ayudantes para paso de partituras, técnicos de sonido, ...). En caso de no poder garantizar esta distancia se deberá utilizar mascarillas, por lo que en instrumentos de viento, metal y otros con boquilla, la distancia será un factor prioritario y limitante de uso. 3. Del mismo modo, la actividad de danza deberá contemplar en la medida de lo posible la separación de 1,5 metros. En caso de no poder garantizar esta distancia se deberá utilizar mascarillas. Se limitarán en la medida de lo posible prácticas que impliquen contacto de los intér - pretes. 4. En caso de no poder garantizar la distancia de seguridad en el local de ensayos, se recomienda realizar una distribución de los mismos según repertorio, por secciones o por cuerdas instrumentales, como por ejemplo viento-madera, viento-metal, percusión, solistas, cuerpo de baile, etc., para evitar aglomeraciones y reducir los ensayos generales. 5. Se ha de limpiar y desinfectar el mobiliario personal (sillas, atri - les, suelo y barras en el caso de danza) antes y después de su uso. 6. Los instrumentos, anexos, mobiliario, atriles y partituras serán de uso individual exclusivo, independientemente de quien ostente su propiedad (intérprete o sociedad). 7. En instrumentos habitualmente compartidos (percusión, pianos y otros), se ha de programar su uso para proceder a la limpieza meticu - losa, antes y después de cada cambio de intérprete musical. En el caso de danza, los espacios compartidos para la ejecución (suelo y barras de manos entre otros) deberán también ser limpiados meticulosamente, antes y después de cada cambio de intérprete. 8. Se prestará especial atención a la limpieza de los vestuarios y demás zonas comunes. 19. Medidas relativas a academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada. 1. Se recomienda la enseñanza telemática, en especial aquella diri - gida a personas vulnerables. 2. Podrá impartirse la actividad formativa de forma presen - cial, guardando la distancia mínima de seguridad interpersonal y mante - niendo las medidas de higiene y prevención, y siempre que no se supere el 75 % del aforo máximo de la instalación. en compliment del que es disposa en l’article 69 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. 16. Mesures relatives a hotels, albergs turístics, cases rurals i altres allotjaments. 1. Als hotels, albergs turístics, cases rurals i altres allotjaments simi - lars, l’obertura de zones comunes podrà ser de fins al 75% de l’afo - rament, garantint les mesures de distanciament, higiene i prevenció i afavorint l’ús de zones ben ventilades. 2. Als hotels, els serveis de restauració s’adaptaran al que s’esta - bleix en el punt de mesures relatives a establiments d’hostaleria i res - tauració. 3. En els allotjaments que ofereixen habitacions i serveis col·lectius, les persones de diferents grups de convivència no poden pernoctar en la mateixa estada ni utilitzar cuines compartides. 17. Mesures relatives a activitats de guia de turisme. 1. Aquesta activitat es realitzarà, preferentment, mitjançant cita prè - via. 2. El grup màxim serà de 20 persones en espais a l’aire lliure i 10 persones en espais tancats, incloent al guia turístic. 3. S’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establi - des amb caràcter general, i, en particular, les relatives al manteniment de la distància mínima de seguretat interpersonal i a la utilització de màscares. 18. Mesures relatives a l’ensenyament artístic reglat en conserva - toris i centres autoritzats, ensenyament no reglat en escoles o acadè - mies de música o dansa, i activitat formativa d’agrupacions musicals en general (orquestres, bandes, ...), companyies de dansa i en escoles de teatre. 1. L’ensenyament que es recull en aquest punt, podrà impartir-se amb la limitació del 75% del seu aforament. 2. En la configuració de la zona d’interpretació musical o coral la separació mínima serà de 1,5 metres, entre qualsevol dels seus mem - bres, així com entre intèrprets i altres persones (director/a, abanderats/ as, ajudants per a pas de partitures, tècnics de so, ...). En cas de no poder garantir aquesta distància s’haurà d’utilitzar màscares, per la qual cosa en instruments de vent, metall i altres amb filtre, la distància serà un factor prioritari i limitant d’ús. 3. De la mateixa manera, l’activitat de dansa haurà de contemplar en la mesura que siga possible la separació de 1,5 metres. En cas de no poder garantir aquesta distància s’haurà d’utilitzar màscares. Es limita - ran en la mesura que siga possible pràctiques que impliquen contacte dels intèrprets. 4. En cas de no poder garantir la distància de seguretat en el local d’assajos, es recomana realitzar una distribució dels mateixos segons repertori, per seccions o per cordes instrumentals, com per exemple vent-fusta, vent-metall, percussió, solistes, cos de ball, etc., per a evitar aglomeracions i reduir els assajos generals. 5. S’ha de netejar i desinfectar el mobiliari personal (cadires, faris - tols, sòl i barres en el cas de dansa) abans i després del seu ús. 6. Els instruments, annexos, mobiliari, faristols i partitures seran d’ús individual exclusiu, independentment de qui ostente la seua pro - pietat (intèrpret o societat). 7. En instruments habitualment compartits (percussió, pianos i altres), s’ha de programar el seu ús per a procedir a la neteja meticulosa, abans i després de cada canvi d’intèrpret musical. En el cas de dansa, els espais compartits per a l’execució (sòl i barres de mans entre altres) deuran també ser netejats meticulosament, abans i després de cada canvi d’intèrpret. 8. Es prestarà especial atenció a la neteja dels vestuaris i altres zones comunes. 19. Mesures relatives a acadèmies, autoescoles i altres centres de formació no reglada. 1. Es recomana l’ensenyament telemàtic, especialment aquella diri - gida a persones vulnerables. 2. Podrà impartir-se l’activitat formativa de manera presencial, guardant la distància mínima de seguretat interpersonal i mantenint les mesures d’higiene i prevenció, i sempre que no se supere el 75% de l’aforament màxim de la instal·lació.

17. colaboración de los servicios y establecimientos sanitarios privados y de las mutuas de accidentes de trabajo de la Comunitat Valenciana, para lo que se establecerán los instrumentos de colaboración adecuados. 5. Todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titu - laridad pública o privada de la Comunitat Valenciana, deberán adoptar las medidas organizativas, disponibilidad de material necesario para el control de la infección, y gestión de espacios, para garantizar el cumpli - miento de las recomendaciones de las autoridades sanitarias respecto a las medidas de prevención e higiene como distancia de seguridad, uso de mascarillas, higiene de manos y etiqueta respiratoria. 6. Los titulares o responsables de centros de atención a las adiccio - nes deberán observar las medidas de prevención e higiene establecidas por las autoridades sanitarias competentes a través de normas, actos y protocolos o guías de actuación de conformidad con las indicaciones de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones adoptados a sus características y deberán contar con un Plan de contingencia en materia Covid-19. 7. La autoridad sanitaria emitirá directrices a través de resoluciones, planes y/o protocolos específicos que considere necesarios para atender la crisis sanitaria. Estas directrices deberán ser aplicadas en todos los dispositivos y centros sanitarios, independientemente de su titularidad en el territorio de la Comunitat Valenciana. 8. Si la situación sanitaria consecuencia de la pandemia lo requiere, todos los centros sanitarios de titularidad pública o privada, los estable - cimientos sanitarios y los almacenes de distribución de medicamentos y de productos sanitarios de la Comunitat Valenciana deberán participar y coordinarse en la gestión de los medicamentos y productos sanitarios que se consideren esenciales para el tratamiento específico de la Covid y para la sedación intensiva, así como en la distribución controlada de los medicamentos que sean requeridos. Tercero.- Medidas vigentes y medidas que quedan sin efecto. 1. En todo lo no previsto en esta resolución, y en lo que sea compa - tible con ella, serán de aplicación, en el ámbito territorial de la Comu - nitat Valenciana: - Las medidas que, con carácter general, se establecen en las reso - luciones vigentes adoptadas por la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, en materia de salud pública dictadas como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. - El Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de preven - ción frente a la Covid-19, en todo aquello que no se oponga o haya sido derogado por la presente resolución. 2. Quedan sin efecto todos los actos administrativos que contradi - gan la presente resolución y expresamente la Resolución de 8 de mayo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. Cuarto.- Colaboración. Solicitar para el cumplimiento de la presente resolución, la colabo - ración de la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana y de los Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, a los efectos de coope - ración, en su caso, a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de la policía local, para el control y aplicación de las medidas adoptadas. Quinto.- Régimen sancionador. El incumplimiento de las medidas de la presente resolución quedará sujeto al procedimiento de la actividad inspectora y al régimen sanciona - dor establecido en el Decreto-ley 11/2020, de 24 de julio, del Consell, de régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las dis - posiciones reguladoras de las medidas de prevención ante la Covid-19. Sexto.- Eficacia y vigencia. La presente resolución producirá efectos desde las 0:00 horas del día 24 de mayo de 2021, hasta las 23:59 horas del día 7 de junio de 2021. Se advierte que la presente resolución pone fin a la vía administrati - va pudiendo interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en col·laboració dels serveis i establiments sanitaris privats i de les mútues d’accidents de treball de la Comunitat Valenciana, per al que s’establi - ran els instruments de col·laboració adequats. 5. Tots els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat pública o privada de la Comunitat Valenciana, hauran d’adoptar les mesures organitzatives, disponibilitat de material necessari per al con - trol de la infecció, i gestió d’espais, per a garantir el compliment de les recomanacions de les autoritats sanitàries respecte a les mesures de pre - venció i higiene com a distància de seguretat, ús de màscares, higiene de mans i etiqueta respiratòria. 6. Els titulars o responsables de centres d’atenció a les addiccions hauran d’observar les mesures de prevenció i higiene establides per les autoritats sanitàries competents a través de normes, actes i protocols o guies d’actuació de conformitat amb les indicacions de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions adoptats a les seues característi - ques i hauran de comptar amb un Pla de contingència en matèria Covid- 19. 7. L’autoritat sanitària emetrà directrius a través de resolucions, plans i/o protocols específics que considere necessaris per a atendre la crisi sanitària. Aquestes directrius hauran de ser aplicades en tots els dispositius i centres sanitaris, independentment de la seua titularitat en el territori de la Comunitat Valenciana. 8. Si la situació sanitària conseqüència de la pandèmia ho requereix, tots els centres sanitaris de titularitat pública o privada, els establiments sanitaris i els magatzems de distribució de medicaments i de productes sanitaris de la Comunitat Valenciana hauran de participar i coordinar-se en la gestió dels medicaments i productes sanitaris que es consideren essencials per al tractament específic de la Covid i per a la sedació intensiva, així com en la distribució controlada dels medicaments que siguen requerits. Tercer.- Mesures vigents i mesures que queden sense efecte. 1. En tot el no previst en aquesta resolució, i en el que siga com - patible amb ella, seran aplicable, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana: - Les mesures que, amb caràcter general, s’estableixen en les reso - lucions vigents adoptades per la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, en matèria de salut pública dictades a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. - L’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19, en tot allò que no s’opose o haja sigut derogat per la present resolució. 2. Queda sense efecte tots els actes administratius que contradiguen la present resolució i expressament la Resolució de 8 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valen - ciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. Quart.- Col·laboració. Sol·licitar per al compliment de la present resolució, la col·labo - ració de la Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana i dels Ajuntaments de la Comunitat Valenciana, a l’efecte de cooperació, en el seu cas, a través dels cossos i forces de seguretat i de la policia local, per al control i aplicació de les mesures adoptades. Cinqué.- Règim sancionador. L’incompliment de les mesures de la present resolució quedarà sub - jecte al procediment de l’activitat inspectora i al règim sancionador establit en el Decret llei 11/2020, de 24 de juliol, del Consell, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció davant la Covid-19. Sisé.- Eficàcia i vigència. La present resolució produirà efectes des de les 0.00 hores del dia 24 de maig de 2021, fins a les 23.59 hores del dia 7 de juny de 2021. S’adverteix que la present resolució posa fi a la via administrativa podent interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà al de la seua notificació, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que s’estableix en els articles

Vistas

 • 114 Vistas totales
 • 77 Vistas del sitio web
 • 37 Embedded Views

Acciones

 • 0 Social Shares
 • 0 Me gusta
 • 0 No me gusta
 • 0 Comentarios

Veces compartido

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+